Άμεση συγκρότηση συνεργείων δίωξης για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων

Με νέα επείγουσα εγκύκλιο οδηγία – εντολή, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΝ, καλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Δασικές Υπηρεσίες), οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας (Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Σύλλογοι Κυνηγών), να ενεργοποιήσουν άμεσα τα προβλεπόμενα συνεργεία δίωξης και ομάδες κυνηγών για τους αγριόχοιρους.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Άμεση συγκρότηση συνεργείων δίωξης για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών

Με αφορμή τα συνεχιζόμενα περιστατικά που αφορούν σε επαναλαμβανόμενες καταστροφές καλλιεργειών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω του μεγάλου πληθυσμού αγριόχοιρων (Sus scrofa) και των υβριδίων αυτών, καθώς και των επανειλημμένων περιστατικών προσέγγισης αυτών σε κατοικημένες περιοχές (εντός των πόλεων), αλλά και στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων στις περιοχές αυτές, επανερχόμαστε επί του θέματος, σας υπενθυμίζουμε την γ΄ σχετική μας και παρακαλούμε για την άμεση συγκρότηση των προβλεπόμενων συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών (β΄ σχετική), καθώς και για την ενεργοποίηση των συνεργείων που είχαν συσταθεί ή θα συσταθούν στα πλαίσια της α΄ σχετικής.

Ειδικότερα θέτουμε υπόψη σας ότι:

  1. Η συγκρότηση συνεργείων δίωξης προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με θέμα «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές», υπο στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 (Β´ 3139), (όπως συνεχίζει να ισχύει) μέχρι τις 20/09/2021. Είναι απαραίτητο τα συνεργεία αυτά να λειτουργήσουν άμεσα, να είναι ομοιογενή και να συγκροτούνται από έμπειρους κυνηγούς για να είναι αποτελεσματικά.
  2. Με την ανωτέρω β΄σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι στόχοι του προγράμματος, προκειμένου να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής εισόδου και εξάπλωσης της νόσου μέσω των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στη χώρα, με κύριο μέτρο τη μείωση του πληθυσμού τους σε όλη την επικράτεια της χώρας, με την πρακτική της θήρας (Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού του Αγριόχοιρου), μέσω της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών (Κτηνιατρικών και Δασικών Υπηρεσιών) και φορέων (Κυνηγετικές Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών) κατά τη διάρκεια όλου του κυνηγετικού έτους και επιπλέον αποσκοπεί και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα».
  3. Η εν λόγω ΚΥΑ εξουσιοδοτεί τις Δασικές Υπηρεσίες να εγκρίνουν τις κυνηγετικές εξόδους σε ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού, που δεν ανήκουν στα συνεργεία δίωξης και επιθυμούν να συνδράμουν λειτουργώντας κατά παρέκκλιση της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος συντονίζει και παρέχει οδηγίες στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, ώστε να ανταποκρίνονται οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι στις ανάγκες των κτηνιατρικών προγραμμάτων και κυρίως να συγκροτούνται άμεσα τα συνεργεία δίωξης, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή έμπειρων κυνηγών και την ομοιογένειά τους (ομάδες που λειτουργούν αποτελεσματικά σε κυνηγετικό επίπεδο), και να διαθέτουν τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών για την προβλεπόμενη εποπτεία και υποστήριξη των συνεργείων, ιδίως κατόπιν εκδήλωσης εστίας Α.Π.Χ. σε αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών, σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση της Α.Π.Χ.

Σε κάθε περίπτωση η συγκρότηση των κατά τα ανωτέρω Συνεργείων ή και Ομάδων κυνηγών, υλοποιείται αμιγώς από τις λειτουργούσες στην περιοχή κυνηγετικές ομάδες αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού, οι οποίες αναλαμβάνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τη διενέργεια του προγραμματισμού (ελεγχόμενη θήρα), σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Δασικών και Κτηνιατρικών Αρχών.

Δεδομένου όμως ότι τα προβλήματα λόγω του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων είναι πολύ σοβαρά υπάρχει απόλυτη ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης – δραστηριοποίησης, των ειδικών συνεργείων/ομάδων έμπειρων κυνηγών – μελών, των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν σε καθημερινή βάση.

Όσον αφορά τις «Περιπτώσεις διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε κατοικημένες περιοχές και πλησίον του οδικού δικτύου» υπενθυμίζουμε τις ειδικές οδηγίες που σας δόθηκαν με το Κεφάλαιο Β. της γ΄ σχετικής εγκυκλίου μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες και την σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.

ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

Σχετικά:

  1. Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (Β΄ 3139), όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/2021 (Β΄ 283) απόφαση και ισχύει.
  2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Α.Π. 147/21886/2021 «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους» (Β΄ 313).
  3. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/50664/15525/25-05-2021 «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» έγγραφό μας «Λήψη άμεσων μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών»
  4. Την αριθ. 217.4.6/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί επιχορήγησης της Κ.Σ.Ε.
  5. Τα άρθρα 256 παρ.1, 259 και 261 του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7).


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: