Απαγόρευση θήρας σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις δασικές πυρκαγιές

Με εγκύκλιο οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος που υπογράφει ο αρμόδιος Υφυπουργός ΠΕΝ κος Γ. Αμυράς, τονίζεται προς όλους τους εμπλεκόμενους ότι απαγορεύεται το κυνήγι σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις δασικές πυρκαγιές και έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα εντέλλονται οι Δασικές Υπηρεσίες να αυξήσουν τους ελέγχους τους σε όλα τα αντικείμενα Δασοπροστασίας.

Αναλυτικά, η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77889/2414/19-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο4653Π8-ΘΚΒ) εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της xώρας.

Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021–2022» (ΦΕΚ 3515/ Β΄/2-8-2021) και συγκεκριμένα:

– το με α/α 30 του αιτιολογικού της απόφασης, καθώς και το εδάφιο 1.8. του Κεφ. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ “1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο (30) του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις”,

καθώς και τις ιδιαίτερες πλέον συνθήκες και απαιτήσεις στις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, δεν επιτρέπεται η άσκηση της θήρας εντός αυτών.

Ταυτόχρονα θα προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών δασικών απαγορευτικών διατάξεων θήρας στις καείσες περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περί θήρας νομοθεσίας. Η απαγόρευση θήρας δεν θα περιοριστεί μόνο στην καείσα έκταση, αλλά θα συμπεριληφθεί κατά την κρίση σας και μία ικανοποιητική επιφάνεια περιμετρικής ζώνης, που θα καθοριστεί ανάλογα με τα είδη της άγριας πανίδας που ενδιαιτώνται στην περιοχή, την μορφολογία και τα είδη της βλάστησης, την επίδραση της φωτιάς στα δασικά οικοσυστήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ καμένων εκτάσεων, ώστε τα είδη της άγριας πανίδας να προστατευτούν και να ανακάμψουν πληθυσμιακά. Εξυπακούεται ότι η οριοθέτηση θα πρέπει να έχει διακριτά όρια για τη σαφή αναγνώριση τους από τους κυνηγούς.

Τέλος θα μας ενημερώσετε επί των σχετικών ενεργειών σας και επισημαίνουμε επίσης ότι θα πρέπει να εντατικοποιήσετε τους ελέγχους σας στις καμένες περιοχές στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας (δ΄ σχετική).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Σχετ.:

  1. Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021–2022» (ΦΕΚ 3515/ Β΄/2-8-2021).
  2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» και ειδικότερα τα άρθρα 251, 253, 258 παρ. 5 αυτού.
  3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ Β΄757/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως ισχύει.
  4. Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/72684/3957/29.07.2021 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας Δασών της Γ.Δ.Δ.&Δ.Π. «Εντατικοποίηση ελέγχων στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021».
  5. Η με Α.Π. 160596/4511/30.08.2017 Εγκύκλιος «Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας» (ΑΔΑ: 7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ).
  6. Η με Α.Π. 97650/4865/29.08.2007 εγκύκλιος μας «Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της Χώρας».

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: