Δικαστική προστασία έναντι παράνομης ΑΕΠΟ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση

Παναγιώτης Γαλάνης,
Δικηγόρος Περιβαλλοντικού – Πολεοδομικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας,
Υπ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ
panagiotisgln@gmail.com

Σημαίνων σταθμός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Α κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2.

Γενικώς, η άδεια είναι ατομική διοικητική πράξη και επηρεάζεται από την αλλαγή του δικαιούχου, αλλά αφορά συγχρόνως και ορισμένο χώρο, ενώ ενίοτε υπάρχουν και πραγματοπαγείς άδειες. Η διοικητική άδεια συνιστά μέσο προληπτικού ελέγχου της ιδιωτικής δραστηριότητας. Η άδεια είναι ευμενής διοικητική πράξη.

Η ΑΕΠΟ προσβάλλεται δικαστικώς με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παρακάτω εκτίθενται συνοπτικά λόγοι που έχουν προβληθεί στη νομολογία για τα θέματα της νομιμότητας της ΑΕΠΟ. Θα ακολουθήσει και 2ο μέρος.

Θέματα ανάρτησης ΑΕΠΟ

Η ΑΕΠΟ αναρτάται υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας εντός μηνός από την έκδοσή της στον ειδικό ιστότοπο και αντιστοιχεί σε δημοσίευση, ώστε να τεκμαίρεται πλήρης γνώση και, άρα, έναρξη προθεσμίας για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων.

Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.

Για χάρη της πλήρους προηγούμενης πρόσβασης στο περιεχόμενο και στον φάκελο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν νοείται η αναστολή ή η διακοπή της προθεσμίας προσβολής με αίτηση ακυρώσεως της μεταγενεστέρως εκδιδομένης, μετά την τήρηση της διαδικασίας αυτής, αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, με προβολή της αξίωσης εκ νέου ενημέρωσης για το ακριβές περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι τούτο, όντας προδήλως προσχηματικό, θα ανέτρεπε πλήρως την εκτεθείσα ισορροπία του εισαγομένου συστήματος, παρεισάγοντας ένα στοιχείο αβεβαιότητας, που θα ήταν ολωσδιόλου αδικαιολόγητο και δεν θα επέτρεπε την προβλεψιμότητα και ασφάλεια του συστήματος.

Πλημμελής αιτιολογία ΑΕΠΟ

Στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) πρέπει να γίνεται αναφορά στην απόσταση της ανωτέρω θέσης από τη λίμνη του φράγματος Φλόκα, η οποία φαίνεται να γειτνιάζει με την εν λόγω θέση. Συνεπώς, αν δεν γίνεται, η προσβαλλομένη ΑΕΠΟ είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί.

Αφηρημένη επίκληση ελαττωμάτων ΑΕΠΟ

Αφηρημένη επίκληση ότι η ΑΕΠΟ παραβαίνει τις αρχές του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος, καθώς και τις αρχές της έγκαιρης εκτίμησης, της συνολικής ή σφαιρικής εκτίμησης και της διαβάθμισης των επιπτώσεων της ΜΠΕ δεν αρκεί, διότι πρέπει ο αιτών να παραπονείται για συγκεκριμένη πλημμέλεια των προσβαλλόμενων πράξεων σε σχέση με τις ανωτέρω αρχές και, ως εκ τούτου, οι λόγοι αυτοί, όπως προβάλλονται, είναι απορριπτέοι ως αόριστοι. Αν δε, καθ΄ ερμηνεία του δικογράφου, οι ίδιοι ισχυρισμοί έχουν την έννοια ότι οι παραπάνω αρχές παραβιάζονται λόγω των προαναφερθεισών, κατά την αιτούσα, πλημμελειών της διαδικασίας έκδοσης της επίμαχης ΑΕΠΟ, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι επίσης απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

Αντικείμενο πρότερης ΜΠΕ

Η πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας έργου στερείται νομιμότητας, εφ΄ όσον περιέχει περιβαλλοντικούς όρους επί ουσιωδών ζητημάτων, τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από τη συνταγείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλ΄ εξετάσθηκαν το πρώτον μετά την υποβολή της. Ακύρωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ σε περιοχή της Κρήτης[1]. Παρομοίως, το ΣτΕ προέβη σε ακύρωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας υπογείου σταθμού αυτοκινήτων σε κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων για το λόγο ότι εκδόθηκε χωρίς την απαιτούμενη έρευνα, βάσει πλήρους μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων[2].

Ο κατάλογος είναι μακρύς και ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξουν και άλλα μελλοντικά άρθρα για το θέμα.

…………….

[1] ΣτΕ 3262/2003.
[2] ΣτΕ 287/2003 Τμ. Ε’.
ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: