Ρυθμίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ

Με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) που υπογράφει ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, και αποστέλλεται προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνονται οδηγίες σχετικά με τις πιστώσεις που αφορούν το κόστος των Δασικών Υπηρεσιών (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, κ.α.) και τη συνέχιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2021.

Αναφορικά με το οικονομικό έτος 2022, επισημαίνεται στο έγγραφο ότι «κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ – μέχρι την ψήφιση και θέση σε ισχύ των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη μετάβαση των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, δεν κρίνεται σκόπιμο να αυξηθούν τα όρια δαπανών του προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ. Ως εκ τούτου, οι πιστώσεις που αντιστοιχούν τόσο στη μισθοδοσία, όσο και στα λοιπά λειτουργικά έξοδα των Δασικών Υπηρεσιών θα παραμείνουν στα όρια δαπανών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

Αναλυτικά το έγγραφο του ΓΛΚ αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΧΕΤ.: 1) Το άρθρο τρίτο της από 13-8-2021 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4824/2021 (ΦΕΚ Α’ 156/2.9.2021)

2) Το αρ. πρωτ. 129856/19.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

Στην παρ. 1 του άρθρου τρίτου της από 13-8-2021 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 (ΦΕΚ Α’ 156/2.9.2021), προβλέπεται η μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας – ως σύνολο αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής – στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η λειτουργία τους εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού.

Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καθορίζονται οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς των υπηρεσιών της παρ. 1 και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η μεταφορά πιστώσεων, η στέγαση υπηρεσιών και ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, το σύνολο των διοικητικών πράξεων των παραπάνω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων που αφορούν σε αυτές τις υπηρεσίες, εκδίδεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και η μισθοδοσία του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της παρ. 1 καλύπτεται από τις Αποκεντρωυένες Διοικήσεις».

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2021 – και μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13-8-2021 ΠΝΠ – οι πιστώσεις που αφορούν το κόστος των Δασικών Υπηρεσιών παραμένουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με στόχο τη συνέχιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

Αναφορικά με το οικονομικό έτος 2022 – και κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ – μέχρι την ψήφιση και θέση σε ισχύ των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη μετάβαση των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, δεν κρίνεται σκόπιμο να αυξηθούν τα όρια δαπανών του προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ. Ως εκ τούτου, οι πιστώσεις που αντιστοιχούν τόσο στη μισθοδοσία, όσο και στα λοιπά λειτουργικά έξοδα των Δασικών Υπηρεσιών θα παραμείνουν στα όρια δαπανών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ο Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος ΣκυλακάκηςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: