ΚΥΑ για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Στην έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών», προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία και η ΑΑΔΕ.

Σκοπός της ΚΥΑ είναι η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση και ο μετριασμός των δυσμενών επιπτώσεων της εισαγωγής και εξάπλωσης, είτε εκούσιας είτε ακούσιας, χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη βιοποικιλότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρμόδια Κεντρική Αρχή 

Αρμόδια Κεντρική Συντονιστική Αρχή που έχει την ευθύνη για την εποπτεία και τη συνολική και συντονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ που ορίζεται ως Εθνικός Συντονιστής.

Ο Εθνικός Συντονιστής επικουρείται κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του από Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή (Ε.Γ.ΕΠ.). Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται με στόχο την εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού και των Εκτελεστικών Κανονισμών. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συντονιστή συνδράμει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) μέσω των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), εφόσον πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές εντός των ορίων ευθύνης τους και, μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020, συνδράμουν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Συναρμόδιες Αρχές

Συναρμόδιες Αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 και των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών (ΕΕ) και συνεπικουρούν τον Εθνικό Συντονιστή στο έργο του, ορίζονται:

 1. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος μέσω των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθύνσεών της: α) Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, β) Προστασίας Δασών γ) Δασικών Έργων και Υποδομών και δ) Διαχείρισης Δασών καθώς και οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), που κυρώθηκε με τον ν. 4824/2021 (Α’ 156).
 2. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: α) η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και β) οι λοιπές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 3. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) οι Γενικές Διευθύνσεις: α) Γεωργίας, β) Κτηνιατρικής, και γ) Αλιείας.
 4. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).
 5. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
 6. Από τις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες: Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικές, Αγροτικής Οικονομίας, Αλιείας.

Δασικές Υπηρεσίες

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος μέσω των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθύνσεών της καθώς και οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες έχουν την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ιδίως για:

 1. Το συντονισμό των δράσεων σε θέματα εφαρμογής Κανονισμού στο Δασικό τομέα που κατά περίπτωση εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους και ιδιαίτερα για την εφαρμογή μέτρων εξάλειψης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, διασφαλίζοντας ότι στην περίπτωση ζώων αποφεύγεται κάθε περιττός πόνος, αγωνία ή ταλαιπωρία τους.
 2. Την άμεση ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή για την παρουσία σε περιοχές ή τομείς αρμοδιότητάς της ή τον άμεσο κίνδυνο εισαγωγής ενός χωροκατακτητικού ξένου είδους, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 10 του Κανονισμού(ΕΕ).
 3. Τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή παράνομων ενεργειών, με σκοπό τη συμμόρφωση με το άρθρο 7 του Κανονισμού(ΕΕ) και τη σχετική ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή.
 4. Τη συνδρομή τους μέσω των εμπειρογνωμόνων τους που συμμετέχουν στην ΕΓΕΠ ιδίως όσον αφορά στις ακόλουθες δράσεις:
  α) στη θέσπιση και λήψη των μέτρων και σχεδίων,
  β) στην αδειοδότηση ή στην έγκριση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων,
  γ) στη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ).
 5. Τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και την αποστολή των εν λόγω δεδομένων στον Εθνικό Συντονιστή.
 6. Τη διαβίβαση στον Εθνικό Συντονιστή κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας που συγκεντρώνει από τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 7. Την παροχή κάθε αναγκαίας ενημέρωσης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 7 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ).

Ολόκληρη η ΚΥΑ στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115162/3055/02.12.2021 (Β΄ 5697) Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών».


ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d