Στον ν. 4872/2021 η ρύθμιση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δασικές εκτάσεις

Στο νόμο 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247) περιλαμβάνεται η ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 34 του ν. 4872/2021, στο τέλος της περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 (Α ́ 289), περί εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις, προστίθενται δύο νέα εδάφια και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:

γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύονται. [Αρχή ΤροποποίησηςΚατ’ εξαίρεση, οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, σύμφωνα με τη δασική και την αγροτική νομοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της εκχέρσωσης ή της παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση, ότι μετά το πέρας της νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ή την για οποιονδήποτε λόγο απομάκρυνσή τους, η έκταση επανέρχεται στην πρότερη αγροτική χρήση. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δασι κών εκτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 47, για την εγκατάσταση σε αυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, απαιτείται νέα έγκριση επέμβασης για τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. [Τέλος Τροποποίησης]

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, «η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις, ενώ απαγορεύεται μόνο σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις. Ωστόσο, έργα Α.Π.Ε. μεταξύ των οποίων και φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν δύνανται μα εγκατασταθούν σε νόμιμα εκχερσωθείσες εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση είτε με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είτε με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για τον λόγο ότι οι εκτάσεις αυτές θα πρέπει να διατηρούν στο διηνεκές τη χρήση για την οποία παραχωρήθηκαν. Διαπιστώνεται η αντίφαση, ο νόμος να επιτρέπει την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων προκειμένου να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκοί σταθμοί, αλλά να απαγορεύει την εγκατάστασή τους σε αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες κάποτε είχαν δασικό χαρακτήρα, τον οποίο ωστόσο απώλεσαν για νόμιμη αιτία.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αίρεται η ανωτέρω αξιολογική αντινομία με την παροχή της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και στις νόμιμα εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις».

Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης

Μια άλλη διάταξη του νέου νόμου που αφορά τις δασικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται στο άρθρο 20, με το οποίο τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020. Ειδικότερα, τροποποιούνται οι επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., προστίθενται περ. α’, β’ και γ’, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εφόσον δεν είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά τόπον αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, είναι επιτρεπτή η επέμβαση για δραστηριότητες, που αφορούν στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως:
α) Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε.,
β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου,βιομάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα.
Στην προγραμματική σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 προβλέπεται ως υποχρέωση η δημιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης μεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των περιοχών των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.»

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4872/2021 (Α΄ 247) Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.


ΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Δασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: