Υπουργείο Εσωτερικών: Oι Δασικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, Κατσώτης Χρήστος, Μανωλάκου Διαμάντω και Στολτίδης Λεωνίδας κατέθεσαν αναφορά στη Βουλή την ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ) και ζητούν από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας την ικανοποίηση των αιτημάτων της.

Μέσω της επιστολή της η ΟΣΕΑΔΕ αιτείται να ανακληθεί άμεσα το με αριθμ. πρωτ. 66222/13-09-2021 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών που, όπως υποστηρίζει, δημιουργεί προβλήματα στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών και να εκδοθεί νέο με το οποίο θα προβλέπεται ρητά ότι οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα υποστηρίζουν διοικητικά και οικονομικά τις δασικές υπηρεσίες και το προσωπικό τους σε όλα τα θέματα.

Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης, στην απάντησή του, μεταξύ άλλων τονίζει ότι μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών, οι Δασικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να εξυπηρετούνται σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων τους από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

Αναλυτικά η απάντηση αναφέρει τα ακόλουθα:

Με το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α ́ 156), μεταφέρθηκαν οι Δασικές Υπηρεσίες, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και υπήχθησαν στη Γενική Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Ορίστηκε δε ρητά με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, ότι οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μεταφέρονται στο Υ.Π.ΕΝ. με το προσωπικό, την οργάνωση, τον εξοπλισμό, τις υποδομές και τα οχήματα που είχαν την 1η Αυγούστου 2021, ενώ μεταγενέστερες μεταβολές πάσης φύσεως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Με βάση τα προαναφερόμενα, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 66222/13.9.2021 έγγραφο, προκειμένου οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να διευκολυνθούν στην έκδοση της προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης για το προσωπικό που ήδη ήταν αυτοδίκαια προσωπικό του Υ.Π.ΕΝ. από την έναρξη ισχύος της Π.Ν.Π.

Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου οδηγίας και λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα κατάσταση, εκδόθηκε και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 83616/12-11-2021 εγκύκλιος οδηγία, με την οποία σημειώνονται τα εξής:

Ι. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας έχουν προβεί στην έκδοση των προβλεπόμενων στην Π.Ν.Π. της 13ης Αυγούστου 2021 διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες καθορίζουν το σύνολο του τακτικού προσωπικού των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στις Δασικές Υπηρεσίες και καλύπτει οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου). Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι δασικοί και μη δασικοί υπάλληλοι (π.χ. διοικητικοί) που κατέχουν οργανική ή προσωποπαγή θέση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΙΙ. Εκκρεμεί, ωστόσο, η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου της Π.Ν.Π. έκδοση της διαπιστωτικής πράξης από το Υ.Π.ΕΝ., με την οποία θα καταταχθούν οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι σεισάριθμες θέσεις στις υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου. Επιπλέον, εκκρεμεί η έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 5 του άρθρου πρώτου της Π.Ν.Π. κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς των υπηρεσιών και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η μεταφορά πιστώσεων, η στέγαση υπηρεσιών, καθώς και θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων), με το υπ’ αριθμ. 129856/19-10-2021 έγγραφό του σχετικά με τις δαπάνες των δασικών υπηρεσιών χωρικής δικαιοδοσίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά τη μεταφορά τους στο Υ.Π.ΕΝ., σε εναρμόνιση με τη ρύθμιση, προκρίνει την ισχύ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του τρίτου άρθρου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π., σύμφωνα με το οποίο το σύνολο των διοικητικών πράξεων των εν λόγω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που αφορούν σε αυτές τις υπηρεσίες, εκδίδεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και η μισθοδοσία του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών καλύπτεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

ΙV. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι έχουν παρατηρηθεί σχετικά προβλήματα, ενδεικτικά με τη συνυπηρέτηση συζύγων, τις μετακινήσεις υπαλλήλων εντός και εκτός νομού, τη λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης, το διορισμό συγγενούς θανόντος, την εξέταση θεμάτων δασικών υπαλλήλων από τα υπηρεσιακά συμβούλια, την άσκηση καθηκόντων αιρετών και προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικούμενων (υπάλληλοι Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) προς τη Δημόσια Διοίκηση, οι εκδοθείσες διοικητικές πράξεις από της εκδόσεως της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. διατηρούν την ισχύ τους.

Τούτων δοθέντων και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών, οι Δασικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να εξυπηρετούνται σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων τους από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: