Τεχνικές Οδηγίες για τη βελτίωση της βλάστησης των βοσκήσιμων γαιών

Στην έγκριση του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ», για την εφαρμογή τους στη σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, προχώρησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς. Προηγήθηκε η ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών την οποία και αποδέχτηκε ο κ. Αμυράς.

Οι τεχνικές οδηγίες συντάχθηκαν από Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/112727/1648/04-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Τ64653Π8-ΣΝΞ) και τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/51747/1425/01-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΩΥ4653Π8- ΗΝΟ).

Όπως επισημαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα του τεύχους, οι τεχνικές οδηγίες συντάχθηκαν  με σκοπό να βοηθήσουν τους μελετητές των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης να κάνουν ενιαίες για όλη τη χώρα προτάσεις για τη μελέτη αναβάθμισης της βλάστησης, καθώς προβλέπεται από την ΚΥΑ 1058/71977/07.07.2017 (ΦΕΚ Β ́ 2331) και να διευκολύνουν παράλληλα το έργο έγκρισης των μελετών αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σχετικά αρχεία:
ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/5292/131/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΖΘ4653Π8-5ΝΛ) Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών βελτίωσης της βλάστησης στις βοσκήσιμες γαίες, στα πλαίσια εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ), όπως προβλέπονται από τον νόμο 4351/2015 (Α΄164) “Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας”.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ»

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Κτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: