ΥΠΕΝ – Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών


Τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους δασικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες που πλέον υπήχθησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητά o  προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του ΥΠΕΝ, Βαγγέλης Γκουντούφας, με έγγραφο που απέστειλε στον αν. υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του ΓΛΚ, κ. Βασιλάκο.

Αναλυτικά το έγγραφο του κ. Γκουντούφα αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών 

Σε συνέχεια του υπό στοιχεία 35/18-01-2022 εγγράφου σας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η γνωμοδότηση της διυπουργικής επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 396 του Ν. 4512/2018 και λαμβάνοντας υπόψη ότι στους δασικούς υπαλλήλους (που αποτελούνται κυρίως από ΠΕ Δασολόγους, ΤΕ Δασοπόνους και ΔΕ Δασοφύλακες) που υπηρετούν στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, καταβάλλεται μέχρι σήμερα επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λόγω της φύσης των εργασιών που παρέχουν στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων Δασοπροστασίας, σας εκθέτουμε τα παρακάτω: 

  1. Σύμφωνα με την από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143) που κυρώθηκε με το ν.4824/2021 (Α΄ 156), οι Δασικές Υπηρεσίες υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σαν αποκεντρωμένες υπηρεσίες αυτού. Επιπλέον, με το ΠΔ 6/2022 (Α΄17) συστάθηκε Γενική Γραμματεία Δασών, στην οποία υπήχθησαν συνολικά οι ως άνω υπηρεσίες μαζί με την κεντρική επιτελική αρχή (Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος). 
  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 1845/1989, η δασοπροστασία (όπως αυτή προσδιορίζεται από το σύνολο των περιεχόμενων αντικειμένων και αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ως άνω νόμου) «….ασκείται στα πλαίσια των οικείων διατάξεων, από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους, που τοποθετούνται και υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες.» 
  3. Λόγω του ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος που διέπει την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος, όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμα της χώρας μας (άρθρα 24  και 117), όλοι οι δασικοί υπάλληλοι ασκούν καθημερινά τα καθήκοντά τους, κάτω από ιδιαίτερα επαχθείς και επικίνδυνες για τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και για τη ζωή τους ακόμα, συνθήκες.  Προς την εκπλήρωση του σκοπού αυτού εκδίδονται κάθε έτος οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και δεσμεύονται οι αντίστοιχες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό (ενδεικτικά αναφέρουμε τις ΥΑ για το τρέχον έτος που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β΄73 έτους 2022 αλλά και για το έτος 2021 ΦΕΚ Β΄ 5828). 
  4. Κατά την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων αυτών (7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα) που αφορούν την προστασία των εν γένει δασικών οικοσυστημάτων (αλλά και των καθηκόντων της αγροφυλακής), από καταπατήσεις, λαθροϋλοτομίες, εκχερσώσεις και λαθροθηρία, υποχρεώνουν όλους τους δασικούς υπαλλήλους να εργάζονται στην ύπαιθρο, προκειμένου να προβούν επιτόπου σε όλες τις απαραίτητες αποτυπώσεις, αυτοψίες και ελέγχους, αντιμετωπίζοντας έτσι όλες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ευνόητα προκύπτει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων δασοπροστασίας, είναι πολλοί οι κίνδυνοι που απειλούν τη σωματική ακεραιότητα των δασικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι η εργασία που παρέχουν και οι ενέργειές τους για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της χώρας μας, τους φέρνουν σε άμεση επαφή και αντιπαράθεση, ιδίως κατά τη διενέργεια ελέγχων, με ενόπλους πολίτες (κυρίως λαθροϋλοτόμους – αλλοδαπούς ή ημεδαπούς – και λαθροθήρες). Δεν είναι λίγα τα περιστατικά άσκησης άμεσης σωματικής βίας ή απειλών κατά της ζωής των δασικών υπαλλήλων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί:
  5. Σε ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, η Δασική Υπηρεσία και οι δασικοί υπάλληλοι φέρουν αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη της πρόληψης αυτών, μέρος της οποίας αποτελεί και η θεσμική – υποχρεωτική  συνδρομή τους, στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης που διενεργούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους, στις επιχειρήσεις καταστολής των δασικών πυρκαγιών (για την παροχή υποστηρικτικών εργασιών στο έργο της πυρόσβεσης και ενημέρωση αναφορικά με τον κίνδυνο καταστροφής σημαντικών φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων – αναδασώσεων,  άμεσα στο πεδίο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιστατικά δασικών πυρκαγιών). Αυτή η υποχρέωση τους θέτει εύλογα σε άμεση έκθεση στους κινδύνους της δασοπυρόσβεσης (κίνδυνος εγκαυμάτων, απώλειας ζωής, εισπνοής προϊόντων – σωματιδίων καύσης, καπνού κλπ). Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή των δασικών Υπαλλήλων στις επιχειρήσεις καταστολής των δασικών πυρκαγιών και η συναφής επικινδυνότητα του έργου μας προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 181752/2052/2019 (Β΄ 1525), περί «Ρύθμισης θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο», με βάση την οποία οργανώνεται το σύνολο του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών όλες τις ημέρες της εβδομάδας και παρέχει τις υπηρεσίες του.
  6. Επιπλέον των ανωτέρω επισυνάπτουμε το ΠΔ 242/1993 (Α΄107), από το περιεχόμενο του οποίου με σαφήνεια προκύπτει ότι το σύνολο των δασικών υπαλλήλων συμμετέχει στο έργο της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης, καθώς επίσης και το ΠΔ 115/2016 (Α΄197) στο οποίο επιβεβαιώνονται τα ανωτέρω και τίθεται το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας των δασικών υπαλλήλων με τα σώματα ασφαλείας (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό).

Από όλα τα παραπάνω – συνοπτικώς εκτεθέντα – με σαφήνεια προκύπτει, ότι όλοι οι δασικοί υπάλληλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από ιδιαιτέρως επαχθείς, εξαιρετικά επικίνδυνες και λίαν αντίξοες συνθήκες, στις πιο απρόσιτες και δύσβατες περιοχές της χώρας (καλύπτοντας καθημερινά το 95% της χώρας μας), εκθέτοντας σε πλείστους σοβαρούς κινδύνους, την υγεία τους, τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, για την προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, που απειλούνται άμεσα με προφανείς πλέον τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα ανωτέρω και: 

  • Να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο οι Δασικοί Υπάλληλοι, ως δικαιούχοι της καταβολής επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δεδομένου ότι όλοι ανεξαιρέτως οι δασικοί υπάλληλοι, που τοποθετούνται και υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες, υποχρεωτικά, κατά τον ως άνω ν. 1845/1989  (άρθρο 38 παρ. 1), συμμετέχουν στα προγράμματα δασοπροστασίας, με ενεργή συνδρομή στο πεδίο στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.
  • Να αρθεί η προτεινόμενη, από την επιτροπή μεταρρύθμισης, διάκριση και εξαίρεση ενός μεγάλου μέρους των υπηρετούντων δασικών υπαλλήλων, από τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  • Να συνεχίσει να καταβάλλεται ισόποσα το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους δασικούς υπαλλήλους (οι οποίοι αποτελούνται κυρίως από ΠΕ Δασολόγους, ΤΕ Δασοπόνους και ΔΕ Δασοφυλάκες), που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες που πλέον υπήχθησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι οποίοι ασχολούνται ενεργά και καθημερινά με τη δασοπροστασία της χώρας.

Ο Αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών & ΔΠ 

Ευάγγελος Γκουντούφας

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: