Εγκύκλιος: Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Κ. Αραβώσης, παρέχονται διευκρινίσεις από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης είτε εκτέλεσης δασοκομικών εργασιών ή ειδικού δασοτεχνικού έργου εντός δασών, δασικών εκτάσεων, ή δημοσίων χορτολιβαδικών – βραχωδών εκτάσεων επί επιτρεπτών επεμβάσεων του ΕΚΤΟΥ Κεφαλαίου του νόμου 998/79.

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου:

Θ Ε Μ Α: Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 ως ισχύει.  

  Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας (από δασικές υπηρεσίες και ιδιώτες μελετητές) αναφορικά με την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης είτε εκτέλεσης δασοκομικών εργασιών ή ειδικού δασοτεχνικού έργου εντός δασών, δασικών εκτάσεων, ή δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α / 29-12-1979) επί επιτρεπτών επεμβάσεων του ΕΚΤΟΥ Κεφαλαίου του ως άνω νόμου όπως ισχύει, προκειμένου της ενιαίας αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν από τις δασικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας, παρέχουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις:  

 Α) Επί θεμάτων σχετικών με την χωρική διερεύνηση και υπόδειξη, αρμοδίως, των περιοχών αναδάσωσης ή δάσωσης ή εκτέλεσης δασοκομικών εργασιών ή ειδικού δασοτεχνικού έργου, ακολουθούνται τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979, μετά από την τροποποίηση του πέμπτου εδαφίου, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 113 του νόμου 4812/2021 (ΦΕΚ 110 Α / 30-06-2021).  

 Τα προαναφερόμενα έργα αναδάσωσης ή δάσωσης ή δασοκομικών εργασιών ή ειδικά δασοτεχνικά, ως υποχρεωτική αντισταθμιστική ενέργεια, συναρτώμενα με την προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήματος και του εν γένει δασικού περιβάλλοντος, εκτελούνται εντός της ίδιας περιοχής με εκείνη της επιτρεπτής επέμβασης, ή εντός όμορης αυτής, και, ελλείψει αυτών, εντός άλλης, υποδειχθείσας από την δασική υπηρεσία.  

 Η αναφερόμενη στην ως άνω διάταξη «αναδάσωση ή δάσωση έκτασης ιδίου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης» χωρεί εντός της περιοχής ευθύνης της οικείας δασικής αρχής, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας πραγματοποιείται η εγκριθείσα επέμβαση, ενώ, ως περιοχή εφαρμογής, προκρίνεται η ίδια περιοχή με εκείνη της επιτρεπτής επέμβασης, ή όμορη αυτής, και, ελλείψει αυτών, άλλη περιοχή, υποδειχθείσα από την δασική υπηρεσία, η δε δυνατότητα εκτέλεσης δασοκομικών εργασιών ή ειδικού δασοτεχνικού έργου άρχεται κατόπιν εξαντλήσεως της δυνατότητας εξεύρεσης έκτασης, ως άνω, προς αναδάσωση ή δάσωση. 

 Β) Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης δημοσίων εκτάσεων υπαγομένων στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 8 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει έργα αναδάσωσης ή δάσωσης, είτε δασοκομικές εργασίες ή ειδικά δασοτεχνικά έργα δύνανται να εκτελούνται και εντός αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών δασών ή/και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης ετησίων προγραμμάτων έργων και εργασιών μη δημόσιας δασοπονίας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δασοπονικές μελέτες ή σχέδια των οικείων περιφερειακών δασικών υπηρεσιών, υπό την αναγκαία προϋπόθεση, να έχουν ακολουθηθεί τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης των ιδιοκτητών ή διακατόχων της έκτασης εκτέλεσης των ανωτέρω έργων, αυτά εκτελούνται μερίμνη της δασικής υπηρεσίας. Μη εφαρμοζομένου ωστόσο, εν προκειμένω, του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διάταξης, το οποίο προβλέπει, στην ανωτέρω περίπτωση της εκτέλεσης των έργων από την δασική υπηρεσία, τον καταλογισμό του ημίσεως της σχετικής δαπάνης εις βάρος των ιδιοκτητών ή διακατόχων. δεδομένου ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η δαπάνη εκτέλεσης των έργων βαρύνει τον δικαιούχο της επέμβασης, και όχι την υπηρεσία, ώστε να τίθεται θέμα καταλογισμού του ημίσεως αυτής εις βάρος του ιδιοκτήτη ή διακατόχου της εκτάσεως.  

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/6763/365/08.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΑΝ4653Π8-4ΧΝ) Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979.


ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: