Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών – Μεταφορών & Υποδομών για την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς.

Η απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 136Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4782/2021 και, όπως κάθε φορά ισχύει, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων του επόμενου άρθρου από διαπιστευμένους ιδιώτες, επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς.

Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2)

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 222 του άνω νόμου, ή άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων της περ. α’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και της περ. β’ του άρθρου 235 αντίστοιχα, των οποίων η επίβλεψη, δηλαδή η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση ασκούνται από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 136Α του ν. 4412/2016.

Αναλυτικά η ΚΥΑ 34817/07.02.2022 (Β΄ 556)

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ 34817/07.02.2022 (Β΄ 556) Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: