Εγκύκλιος: Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2022

Αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια η ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/19674/1070/28.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΗΨ4653Π8-ΠΜΠ) εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δασών για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2022.

Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών για εξαιρετικούς λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα χρηματοδοτηθούν καταρχήν για το πρόγραμμα Δασοπροστασίας τρέχοντος έτους από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα αυτή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι οποίες και θα μεταφερθούν τμηματικά στον προϋπολογισμό εξόδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ακολουθώντας την πορεία ολοκλήρωσης της υπαγωγής των δασικών υπηρεσιών στο Υ.Π.ΕΝ. και μέχρι την περάτωσή της, αποκλειστικά για τους σκοπούς και τους στόχους του εν λόγω Προγράμματος Δασοπροστασίας.

Τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης θα συσταθούν μετά τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους σχετικούς κωδικούς των Γενικών Διευθύνσεων Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τονίζεται στην εγκύκλιο ότι για την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάληψη πίστωσης της αρμόδιας υπηρεσίας και επιπλέον, για την εκκίνηση των υπερωριών του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας από το αρμόδιο όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/15 (Α ́176), όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά, συνεχίζει να ισχύει η με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/3689/233/15.01.2021 εγκύκλιος υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας (ΑΔΑ: ΩΣΧΙ4653Π8-ΠΙΘ). Μετά την πλήρη υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, θα ακολουθήσει νέα, λεπτομερέστερη εγκύκλιος εφαρμογής, προς τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της εγκυκλίου δίνεται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος και ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με την κατανοµή των διατιθέµενων πιστώσεων ανά Οργανική Μονάδα (Αποκεντρωμένη, νομό, κ.λπ.).

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/19674/1070/28.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΗΨ4653Π8-ΠΜΠ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2022

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: