Δ/νση Δασών Αχαΐας: Τροποποίηση αναρτημένου / κυρωμένου δασικού χάρτη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ / ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟ- ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 30653/25-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ1ΟΟΡ1Φ-ΗΑ7) απόφασή μας,τροποποιούμε τον αναρτημένο / κυρωμένο δασικό χάρτη του συνόλου των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την ενσωμάτωση των αυτεπαγγέλτων και λοιπών διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12-04-2017 (ΦΕΚ 1366/Β ́) Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών“, όπως φαίνεται στους προσαρτημένους χάρτες κλίμακας 1:50.000, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του, κατά τα ανωτέρω, διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την (9) σχετική, δηλαδή στις 26-04-2022 ημέρα Τρίτη για τους κατοίκους εσωτερικού και 16-05-2022 ημέρα Δευτέρα για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Η παρούσα συνοδευόμενη από τα ψηφιακά αρχεία του διορθωμένου δασικού χάρτη και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 (1960)» σε μορφή shapefiles (.shp), αποστέλλεται στο Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ανάρτησή της και την απεικόνιση των δεδομένων στην ιστοσελίδα του, στον ειδικό δικτυακό τόπο (της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει) ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.

Ο Διευθυντής Δασών Αχαΐας

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Δείτε τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας.

Σχετικά αρχεία:
Η υπ’ αρ. 30653/25-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ1ΟΟΡ1Φ-ΗΑ7) απόφαση «ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ / ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ»
Η υπ’ αρ. 195672/26-10-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΧΟΡ1Φ-Ν3Τ) απόφαση «2η τροποποίηση της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής.»
Απόφαση αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) Ανάρτηση δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: