Ενημέρωση για λειτουργία και εισιτήριο εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς

Αρχική περίοδος λειτουργίας για το έτος 2022

Για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών (εκδήλωση βραχοπτώσεων στο ανώτερο τμήμα της διαδρομής και εργασίες συντήρησης εν εξελίξει), η πεζοπορία εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το διάστημα από την Κυριακή 01 Μαΐου 2022 και έως και την Τρίτη 03 Μαΐου 2022 θα επιτρέπεται μόνο για το κατώτερο τμήμα της διαδρομής και για μήκος έως 2χλμ, ήτοι από τη νότια είσοδο (φυλάκιο Αγίας Ρουμέλης), έως το χώρο ανάπαυσης «Αφέντης Χριστός». Από την Τετάρτη 04 Μαΐου 2022, και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας των επισκεπτών, ο Εθνικός Δρυμός θα είναι προσβάσιμος και από τις δύο εισόδους για το σύνολο της διαδρομής.

Ωράριο επισκεψιμότητας

Το ωράριο επισκεψιμότητας του Εθνικού Δρυμού, γενικά, για το έτος 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

Α. η είσοδος επιτρέπεται κατά το διάστημα 07:00-13:00, για τους επισκέπτες που θα διασχίσουν το σύνολο της διαδρομής (Ξυλόσκαλο – Αγία Ρουμέλη ή Αγία Ρουμέλη-Ξυλόσκαλο) ή τμήμα αυτής.

Β. η είσοδος επιτρέπεται κατά το διάστημα 13:00 – 15:00, για τους επισκέπτες που θα κινηθούν αποκλειστικά και μόνο στα δύο (2) πρώτα χιλιόμετρα από την βόρεια ή τη νότια είσοδο και συγκεκριμένα στις διαδρομές «Ξυλόσκαλο – χώρος ανάπαυσης Νερούτσικο», και «Αγιά Ρουμέλη – χώρος ανάπαυσης Αφέντης Χριστός».

Γ. σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν εξέλθει του Εθνικού Δρυμού το αργότερο έως τις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι η πεζοπορία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο κατά μήκος του κεντρικού μονοπατιού. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και το ωράριο λειτουργίας, το περιεχόμενο των ενημερωτικών πινακίδων και τους εθνικούς κανονισμούς για την ασφάλεια κατά του COVID-19.

Η διάσχιση του μονοπατιού απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Ενημερώνεται το κοινό ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παροχής ιατρικής βοήθειας για οποιοδήποτε περιστατικό.

Εφόσον οι καιρικές ή άλλες φυσικές συνθήκες, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, μεταβληθούν σε βαθμό που ενδέχεται να θέσουν ζητήματα ασφαλείας των επισκεπτών ή/και των εργαζομένων ή/και του χώρου, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., δύναται να αποφασίσει επιμέρους έκτακτες ρυθμίσεις ή και πλήρη απαγόρευση της εισόδου των επισκεπτών και της διάσχισης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

Βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/26828/406 (ΦΕΚ Β’1414/24.03.2022) θεσπίστηκε εισιτήριο εισόδου, το οποίο αποτελεί πόρο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., καθώς και των όμορων Δήμων του Δρυμού.

Τα έσοδα από το εισιτήριο εισόδου συμβάλλουν σημαντικά στις δράσεις του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την διατήρηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας καθώς και στην υλοποίηση βασικών εργασιών εντός του Εθνικού Δρυμού, όπως η ετήσια συντήρηση του κεντρικού μονοπατιού, η συντήρηση & η βελτίωση υποδομών, η καθαριότητα και η επόπτευση του χώρου.

Κατηγορίες Εισιτηρίου

Διακρίνονται οι εξής τύποι εισιτηρίου:

Πίνακας 1-Διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίου

Κατηγορία εισιτηρίου Τιμή εισιτηρίου (€) Διευκρίνιση/Τρόπος απόδειξης
Ατομικό 5,00
Ομαδικό >10 ατόμων (για κάθε μέλος της ομάδας) 4,00 Αφορά αποκλειστικά & μόνο τις οργανωμένες ομαδικές εκδρομές 11 και πλέον ατόμων από συλλόγους ή σωματεία, που διαθέτουν καταστατικό ίδρυσης, όπως π.χ. ορειβατικοί, πολιτιστικοί ή αθλητικοί σύλλογοι, σώμα ελλήνων προσκόπων, κ.α.
Τρόπος απόδειξης:
κατόπιν προσκόμισης/αποστολής του καταστατικού ίδρυσης & λίστας συμμετεχόντων
Οικογενειακό (για κάθε ενήλικο & ανήλικο μέλος) 3,00 Η τιμή του εισιτηρίου είναι 3,00 €/άτομο για κάθε μέλος της οικογένειας (γονείς & ανήλικα τέκνα), εφόσον δεν εντάσσονται σε κάποια από τις ομάδες του Άρθρου 4 της ΚΥΑ, που εξαιρούνται από την καταβολή αντιτίμου (Δείτε τον Πίνακα 2 κατωτέρω).
Εισιτήριο εισόδου εκπαιδευτικού σκοπού 3,00 Αφορά εκπαιδευτικές εκδρομές εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν προσκόμισης/αποστολής του λίστας συμμετεχόντων.
Εισιτήριο εισόδου επαγγελματία 20,00 Με την επίδειξη της σχετικής άδειας που τους έχει χορηγηθεί & της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Ετήσιο ατομικό 10,00 Με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
Δωρεάν 0,00 Δείτε τον Πίνακα 2 κατωτέρω

Εξαιρέσεις από την καταβολή εισιτηρίου

Δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισιτηρίου οι ακόλουθοι:

Πίνακας 2-Ομάδες ατόμων που εξαιρούνται από την καταβολή εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς

Α/Α Κατηγορία ατόμων Τρόπος απόδειξης
1. Παιδιά <18 ετών των κρατών μελών της ΕΕ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
2. Ενήλικες>65 ετών των κρατών μελών της ΕΕ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
3. Παιδιά έως 5 ετών των εκτός της ΕΕ Χωρών Διαβατήριο
4. Οι γονείς & τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικία των τέκνων Με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ
5. Φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γ-βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών μελών της ΕΕ Φοιτητική ταυτότητα
6. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων & ιδρυμάτων της α’-βάθμιας, β’-βάθμιας & γ’-βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών μελών της ΕΕ Κατόπιν προσκόμισης/αποστολής λίστας συμμετεχόντων
7. ΑΜΕΑ και οι συνοδοί τους (έως 2 συνοδοί για κάθε ΑΜΕΑ) Με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας- ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς το παρόν, δεν υπάρχουν υποδομές εντός του Ε.Δ. Σαμαριάς που να υποστηρίζουν την προσβασιμότητα σε ΑμΕΑ.
8. Προσωπικό των δημοσίων αρχών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΟΦΥΠΕΚΑ, Δασικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις κ.α.) & επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής κάλυψης για τη συντήρηση έργων & κτισμάτων
9. Ξεναγοί & συνοδοί βουνών πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους Με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας
10. Εθελοντές διασώστες κατά τη διάρκεια σχετικών επιχειρήσεων
11. Οι μόνιμοι κάτοικοι των όμορων Δήμων του άρθρου 5 του ΦΕΚ Β’ 1414/2022 Αφορά τους μόνιμους κατοίκους των Δήμων Σφακίων, Πλατανιά, Χανίων & Καντάνου-Σελίνου, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας & λογαριασμού υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ή επίσημο έγγραφο από φορολογική αρχή
12. Ερευνητές που ασκούν επιστημονική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) Με την επίδειξη της σχετικής άδειας που τους έχει χορηγηθεί & της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
13. Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία Αφορά έλληνες πολίτες, με την επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας σε ισχύ
14. Εθελοντές που προσφέρουν υπηρεσίες για τη διαχείριση της λειτουργίας του φαραγγιού
15. Οι ομαδικές εκδρομές του ΕΟΣ Χανίων Κατόπιν προσκόμισης/αποστολής λίστας συμμετεχόντων
16. Ημέρες Ελεύθερης Επίσκεψης:
– Η 21η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ημέρα περιοχών του οικολογικού δικτύου Natura 2000
H 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
για όλους τους επισκέπτες ανεξαιρέτως

(1) Όσον αφορά τις κατηγορίες «Ομαδικό>10 ατόμων (για κάθε μέλος της ομάδας)» καθώς και «Εισιτήριο εισόδου εκπαιδευτικού σκοπού», διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα της ταυτόχρονης χρήσης του δικαιώματος εξαίρεσης από την καταβολή εισιτηρίου που τυχόν έχουν κάποια από τα άτομα της ομάδας που συμμετέχουν στην εκδρομή.

(2) To εισιτήριο εισόδου είναι το ίδιο ανεξάρτητα εάν επιθυμείτε να διασχίσετε μόνο για λίγα χιλιόμετρα, ή εάν σκοπεύετε να κάνετε όλη τη διαδρομή.

(3) Σε περίπτωση που έχετε εκδώσει κάποιας κατηγορίας μειωμένο εισιτήριο, θα πρέπει να φροντίσετε να κρατάτε μαζί σας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα, διαφορετικά, σε περίπτωση ελέγχου, θα επιβαρυνθείτε με πρόστιμο που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της τιμής του αναλογούντος εισιτηρίου.

Τρόπος έκδοσης εισιτηρίου

Εισιτήριο εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς μπορείτε να εκδώσετε με τους εξής τρόπους :

Ηλεκτρονικά

Η σχετική ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή. Θα υπάρξει ενημέρωση στην ιστοσελίδα www.samaria.gr, καθώς και στο facebook: @samaria.gr, όταν ξεκινήσει να λειτουργεί.

Από την είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας και από τις δύο εισόδους του φαραγγιού (Ξυλόσκαλο Ομαλού & Αγία Ρουμέλη), κατά την άφιξή σας εκεί.

Σημεία ελέγχου

Είναι σημαντικό, εκτός του εισιτηρίου σας & τυχόν σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, να φυλάσσετε & το επιπλέον απόκομμα που θα σας δοθεί κατά την είσοδό σας στο φαράγγι, καθώς θα σας ζητηθεί για έλεγχο στην έξοδο. Αυτό γίνεται για την ασφάλεια των επισκεπτών, καθώς με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται ο αριθμός των ατόμων που εισήλθαν και εξήλθαν. Ο έλεγχος γίνεται στις δύο εισόδους (Ξυλόσκαλο και Αγία Ρουμέλη).ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: