ΦΕΚ – Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Α. Δ. Κρήτης στο ΥΠΕΝ

Με διαπιστωτική πράξη της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης διαπιστώνεται το τακτικό προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της Α.Δ. Κρήτης που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως περιφερειακές υπηρεσίες του, από 13-8-2021 όπως διαπιστώθηκε με την υπ’ αρ. 8176/7.9.2021 (Β΄ 4489) απόφαση της Συντονίστριας Α. Δ. Κρήτης και έχει διαμορφωθεί κατά την 16η Μαΐου 2022, ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.5.2022 (Β΄ 2415) κοινής υπουργικής απόφασης, με τις θέσεις που κατέχει ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα, καθώς και τις κενές και δεσμευμένες θέσεις των ανωτέρω Υπηρεσιών όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της απόφασης.

Το τακτικό προσωπικό, που υπηρετούσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης την 1-8-2021 και εξακολουθεί να υπηρετεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από 13-8-2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΠΝΠ της 13ης Αυγούστου 2021 που κυρώθηκε με τον ν. 4824/ 2021 (Α’ 156) και σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.5.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΔΝ4653Π8-0ΓΚ, Β΄ 2415).

Σχετική απόφαση:
Αριθμ. 3801/30.05.2022 (Β΄ 2855) Μεταφορά του τακτικού προσωπικού των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: