Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων του ΥΠΕΝ για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Δασικής Προστασίας»

Στον ορισμό των αποφαινόμενων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Δασικής Προστασίας»*, προχώρησε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Σκρέκας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68308/3826/01.07.2022 (Β΄ 3464) υπουργικής απόφασης, για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Σχέδιο Δασικής Προστασίας», ορίζεται:

1) Ως αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής με αρμοδιότητα τελικής υπογραφής, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) για τις κατηγορίες διοικητικών πράξεων της παρ. 2, ο αρμόδιος για τον Τομέα Δασών Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη της άσκησης αρμοδιοτήτων από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΪΠΕΔ) ως φορέα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης κατά τα άρθρα 130 του ν. 4799/2021 (Α’ 78) και 5Β του ν. 3986/2011 (Α’ 152), καθώς και ειδικότερα κατά το περιεχόμενο της από 07.02.2022 Σύμβασης μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. και του ΤΑΪΠΕΔ Α.Ε, όπως ισχύει.

2) Ως αποφαινόμενο όργανο ως προς τις πράξεις των περ. ε) και στ) της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ειδικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α’ 147) η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3) Ως αποφαινόμενα όργανα ως προς τις πράξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ειδικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τα Δασαρχεία ή οι Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων που έχουν χωρική αρμοδιότητα ως προς τα εν γένει δασικά οικοσυστήματα που αφορά κάθε σύμβαση υλοποίησης του Έργου του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Σε περίπτωση συντρέχουσας χωρικής αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Δασαρχείων, αποφαινόμενο όργανο με καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας για τις παραπάνω συμβάσεις ορίζεται η Διεύθυνση Δασών της οικείας περιφερειακής ενότητας, στην οποία υπάγονται τα συναρμόδια Δασαρχεία. Σε περίπτωση, δε, συντρέχουσας χωρικής αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων Δασών, αποφαινόμενο όργανο με καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας για τις παραπάνω συμβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας ορίζεται η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών που έχει χωρική αρμοδιότητα ως προς τα εν γένει δασικά οικοσυστήματα που αφορά κάθε σύμβαση υλοποίησης του Έργου. Σε περίπτωση, τέλος, συντρέχουσας χωρικής αρμοδιότητας περισσότερων Δασαρχείων ως προς διαφορετικά τμήματα της ίδιας σύμβασης έργου, και εφόσον τα Δασαρχεία υπάγονται σε διαφορετικές Διευθύνσεις Δασών, αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ως προς κάθε τμήμα της σύμβασης είναι το χωρικώς αρμόδιο Δασαρχείο.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68308/3826/01.07.2022 (Β΄ 3464) Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Δασικής Προστασίας».

* Το «Σχέδιο Δασικής Προστασίας» έχει ως στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων αντιπυρικής προστασίας σε περιοχές άμεσης προτεραιότητας, όπως αυτές έχουν υποδειχθεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από πυρκαγιές κατά το έτος 2022.

Το έργο, πέρα από τις δράσεις που χρήζουν άμεσης υλοποίησης, όπως οι εργασίες καθαρισμών δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, περιλαμβάνει και άλλες δράσεις πιο μακρόπνοου σχεδιασμού, όπως η εκπόνηση μελετών Κατάρτισης Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας για 38 κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα της χώρας.

Το «Σχέδιο Δασικής Προστασίας» έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: