Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4951/2022 για την απλοποίηση της αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (δείτε το ΦΕΚ Α΄ 129).

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 του νέου νόμου, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο άρθρο 45 του ν. 998/1979 περί επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις (δείτε ΕΔΩ).

Με το άρθρο 50 τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 περί εξέτασης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αντιρρήσεις για εκτάσεις όπου εγκαθίστανται σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ή/και σταθμοί αποθήκευσης εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, με τη παρ. 3 του άρθρου 51 εξουσιοδοτείται ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην έκδοση απόφασης όπου θα καθορίζονται οι προδιαγραφές για την οδοποιία εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και εν γένει εκτάσεων της δασικής νομοθεσίας, η οποία πρόκειται να εξυπηρετήσει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθμούς αποθήκευσης.

Σταχυολόγηση διατάξεων

 •  Άρθρο 4, παρ. 4

«Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι σταθμοί αποθήκευσης, καθώς και τα συνοδά τους έργα, επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν:

… β) σε δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επιτρέπεται επί αυτών η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979.

γ) Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα της, εφόσον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α ́ 285).».

 •  Άρθρο 4, παρ. 6

«Τα συνοδά έργα για τη σύνδεση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθμών αποθήκευσης, επιτρέπεται να διέρχονται:

… β) υπόγεια από υφιστάμενους δασικούς δρόμους, χωρίς έγκριση, παρά μόνο με ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής, ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή όδευση του υπόγειου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω επέμβαση εξαιρείται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγματος χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979.»

 • Άρθρο 4, παρ. 7

«… Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο απόκτησης της νόμιμης χρήσης αυτού. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς η απαλλοτριωμένη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού γηπέδου εγκατάστασης. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει για δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επιτρέπεται επί αυτών η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979.»

 • Άρθρο 18
  Τεκμηρίωση Νόμιμης Χρήσης

«1. Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το παρόν και τον οικείο Κανονισμό, προσκομίζει:
…….
β) Για δημόσιες εκτάσεις που διαχειρίζεται ο ενδιαφερόμενος, οι οποίες εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, προσκομίζεται η Έγκριση Επέμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979 (Α ́ 289).»

 • Άρθρο 33
  Σταθμοί που εξαιρούνται από Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων

«…. 4. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση δημόσιας έκτασης που υπάγεται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 998/1979 (Α ́ 289) για την ανάπτυξη σταθμών του παρόντος άρθρου. Το πρώτο εδάφιο της παρούσας δεν εφαρμόζεται για σταθμούς που έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν πλήρες αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Συνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.»

 • Άρθρο 95
  Παραχώρηση θαλάσσιου χώρου – Σύμβαση Παραχώρησης

«1. Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) του άρθρου 90, για την εγκατάσταση και λειτουργία Π.Θ.Π.Φ.Σ., για χρονικό διάστημα είκοσι δύο (22) ετών.
……..
4. Πέρα από την περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος μισθώσει χερσαία έκταση που δεν ανήκει στο Δημόσιο, οι χερσαίες εκτάσεις που μπορεί να παραχωρηθούν κατά την έννοια της παρ. 1, είναι οι εκτάσεις που ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, οι δημοτικές γαίες με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, καθώς και οι δασικές εκτάσεις και τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τον ν. 4061/2012 (Α ́ 66).»

Σχετικό αρχείο:
Ν. 4951/2022 (Α΄ 129) Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»


ΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

1 reply

 1. Λυπάμαι πολύ!…..

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: