Δημιουργία ιστοσελίδων για τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.Π.ΕΝ., ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/) και κατασκευής και σύνδεσης ιστοσελίδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

Ειδικότερα, όσο αφορά τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ), η σύμβαση προβλέπει:

  1. Κατασκευή επτά (7) νέων ιστοσελίδων στο εικαστικό πρότυπο (λογότυπο, δομή, αποχρώσεις) που χρησιμοποιείται για τις σελίδες του κεντρικού ιστότοπου του Υ.ΠΕ.Ν.
  2. Άντληση του περιεχομένου των υφιστάμενων σελίδων των Γενικών Διευθύνσεων Δασών που είναι συνδεδεμένες στις επιμέρους σελίδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εμπλουτισμός των νέων ιστοσελίδων. Με υπόδειξη της Υπηρεσίας δεν θα ενσωματωθούν πληροφορίες που κρίνονται ανεπίκαιρες.
  3. Ενημέρωση των σελίδων του τηλεφωνικού καταλόγου και του καταλόγου των emails των υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών με τα νέα στοιχεία που θα δοθούν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Σύνδεση των επτά (7) ιστοσελίδων σε σημείο που θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον υφιστάμενο ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ.
  5. Η δημιουργία των επτά (7) νέων ιστοσελίδων και η σύνδεσή τους στον κεντρικό ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.
  6. Ενημέρωση των νέων ιστοσελίδων για ένα (1) έτος με περιεχόμενο το οποίο θα χορηγείται από τις Δασικές Υπηρεσίες.

Το συνολικό τίμημα των υπηρεσιών σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου η οποία και τον δεσμεύει, είναι τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (36.580,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.(Αξία χωρίς ΦΠΑ 29.500,00€, αξία ΦΠΑ 24% 7.080,00€) και ειδικότερα:

Σχετικό αρχείο:
Απόφαση 72478/3290/13.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΤΞ4653Π8-30Θ) Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/) και κατασκευής και σύνδεσης ιστοσελίδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής για ένα (1) έτος.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: