Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου έργου αναδάσωσης αξίας 1,5 εκατ. ευρώ


Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Αναδάσωση στη δασική θέση “Βλάχικα” Μαυροράχης, Δήμου Λαγκαδά Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

με κωδικό CPV: 45262640-9 (Έργα Αναβάθμισης Περιβάλλοντος) και κωδικό ΝUTS: EL 522

Εκτιμώμενης αξίας 1.552.419,36 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α Συστήματος 191689

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης, ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-09-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00:00.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τους αρμόδιους υπαλλήλους Σταύρο Παπαδόπουλο και Όλγα Μασλαρινού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2313309032 και 2313309029.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 8 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0021824678), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΣΕ08210017 της ΣΑΕ082-1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

DownloadΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: