Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Στη σύσταση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκας.

Ειδικότερα, σε εκάστη Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως εξής:

 1. Στην ΕΕΔΠ Αττικής συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα την Αθήνα.
 2. Στην ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα την Λάρισα.
 3. Στην ΕΕΔΠ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα τα Ιωάννινα.
 4. Στην ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα την Πάτρα.
 5. Στην ΕΕΔΠ Αιγαίου συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα τον Πειραιά.
 6. Στην ΕΕΔΠ Κρήτης συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα το Ηράκλειο.
 7. Στην ΕΕΔΠ Μακεδονίας – Θράκης συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Έκαστο εκ των ανωτέρω Πειθαρχικών Συμβούλιων αποτελείται από:

 1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.
 2. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 3. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.
 4. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.

α) Όταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει θέματα μόνιμου προσωπικού, μετέχουν σε αυτό ως μέλη, οι αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων εκάστης ΕΕΔΠ.

β) Όταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μετέχουν σε αυτό ως μέλη, οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκάστης ΕΕΔΠ.

Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος εκάστης ΕΕΔΠ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Β.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/99888/7420/30.09.2022 (Β΄ 5191) Σύσταση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

 

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2022

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: