Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2022

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης (ΕΔΩ)


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει, τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2022. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

– 2021 | 2020 | – 2019 | – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


29.09.22  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/93380/3249/29.09.2022 (ΑΔΑ: Ψ6Τ24653Π8-ΨΑΚ) 1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022

27.09.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/98218/3239/27.09.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΓΣ4653Π8-8ΟΙ) Κάλυψη των ατομικών αναγκών και έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων.

27.09.22  ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/97237/4100/26.09.2022 «Εντατικοποίηση ελέγχων διακίνησης καυσόξυλων»

26.09.22  Y.A.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/26466/917/17.03.2022 (B΄ 5025/26.09.2022) Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων/υπηρεσιών/προμηθειών, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., στο πλαίσιο του προγράμματος για την προστασία και αναβάθμιση των δασών που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

19.09.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/92096/6866/12.09.2022 (Β΄ 4905) Ορισμός προθεσμιών διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων (θητεία 2023 – 2024), ανά εκάστη Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

08.09.22  KYA ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/88658/2929/02.09.2022 (Β΄ 4744) Κριτήρια και διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας Κέντρων Περίθαλψης (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) και Σταθμών Πρώτων Βοηθειών Ειδών της Άγριας Πανίδας (Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.).

08.09.22  Απόφαση Γ.Γ.Δ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/13032/515/08.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΦ294653Π8-7Ι0) Καθορισμός του περιεχομένου των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, καθώς και κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην εξεταστική διαδικασία για την πιστοποίηση των υποψηφίων χειριστών θηρευτικών ιεράκων.

26.08.22  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25.08.2022 (Β΄ 4528) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.

23.08.22  ΚΥΑ Υ.Π.ΕΝ./ΔΔΔ/83415/2715/10.08.2022 (Β΄ 4459) «Μέτρα και διαδικασίες για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε είδη της άγριας πανίδας – Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων»

19.08.22  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/84993/2752/19.08.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΧΨ4653Π8-346) Δηλώσεις κάρπωσης τρυγονιού με την αποστολή SMS από κυνηγούς που δεν διαθέτουν συσκευή κινητού τύπου smartphone για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023.

10.08.22  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80985/2617/03.08.2022 (Β΄ 4239) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.» (Β’ 313)

05.08.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81818/2774/05.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΗΛΣ4653Π8-Ξ94) Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση καθαρισμών στις κοίτες (ορεινές και πεδινές) χειμάρρων.

05.08.22 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80934/2614/03.08.2022 (Β΄ 4165) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2022-2023.

03.08.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01.08.2022 (Β΄ 4132) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023.

03.08.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/79651/2554/29.07.2022 (Β΄ 4130) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

03.08.22  KYA 32661/26.07.2022 (B΄ 4062) Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

29.07.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/78221/4436/27.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΡΠ4653Π8-Π3Ψ) «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63)».

29.07.22  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/19.07.2022 (Β΄ 4041) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.

29.07.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/78665/2488/28.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΓΨ4653Π8-5Ρ1) «Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες για το διαχειριστικό έτος 2023»

21.07.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/76221/4318/21.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΖ4653Π8-ΧΛΤ) «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών επί της αδειοδοτικής γνωμοδοτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο εκδόσεως αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)»

20.07.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/75346/2506/19.07.2022 (ΑΔΑ: Ω3ΥΕ4653Π8-ΘΗ2) Αποφαινόμενα όργανα των Δασικών Υπηρεσιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

07.07.22 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06.07.2022 (ΑΔΑ: Ω8ΔΡ4653Π8-7ΨΡ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

05.07.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68308/3826/01.07.2022 (Β΄ 3464) Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Δασικής Προστασίας».

01.07.22  Yπ’ αριθμ. A516/01.07.2022 έγγραφο Γ.Γ.Π.Α. «Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service. Εφαρμογές του Προγράμματος COPERNICUS-EMS»

27.06.22  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62523/4545/17.06.2022 (Β’ 3264) Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

24.06.22  KYA 332/12.05.2022 (Β΄ 3235) Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 (Α’ 82).

24.06.22 ΚΥΑ 167/20.06.2022 (Β΄ 3232) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσης φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση υπαίθριας πυρκαγιάς

22.06.22 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17.06.2022 (Β’ 3145) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14.06.22 Αριθμ. 24567/30.05.2022 (Β΄ 2940) Καθορισμός του τακτικού προσωπικού καθώς και των κενών και δεσμευμένων θέσεων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

08.06.22  Αριθμ. 165471/06.06.2022 (Β΄ 2885) Μεταφορά προσωπικού και θέσεων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

08.06.22  Αριθμ. 3801/30.05.2022 (Β΄ 2855) Μεταφορά του τακτικού προσωπικού των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

08.06.22  Αριθμ. 68486/25.05.2022 (Β΄ 2840) Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 109488/10.9.2021 πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Μεταφορά δασικού προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β ́ 4450).

06.06.22  Πράξη αριθ. 57173/27.05.2022 (Β΄ 2813) Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

06.06.22  Πράξη αριθ. 100194/27.05.2022 (Β΄ 2806) Μεταφορά προσωπικού από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

05.06.22  Άρειος Πάγος: Εγκύκλιος 9/2022 «Ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαϊών»

26.05.22 Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/53113/1664/25.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΜ4653Π8-Ν99) Διευκρινήσεις για την κατάθεση δικαιολογητικών ενόψει λήξης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

20.05.22 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/48691/2883/16.05.2022 (Β΄ 2501) Ορισμός των Προϊσταμένων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως δευτερεύοντες διατάκτες.

20.05.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50878/3749/20.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΒΩ4653Π8-ΩΧ6) Εγκύκλιες οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, χρήση λογότυπου.

17.05.22 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β΄ 2415) Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α ́ 156).

13.05.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/48144/2643/13.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΒ74653Π8-ΞΔΥ) Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους από τα αρμόδια Πυροσβεστικά Όργανα.

11.05.22 Υ.Α. 20864 οικ. Φ.109/04-05-2022 (Β΄ 2298) Εφοδιασμός με καύσιμα υπηρεσιών που δεν ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

05.05.22 Εγκύκλιος ΑΠ 2902/27.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων

15.04.22 KYA 14104 ΕΞ 2022/12.04.2022 (Β΄ 1855) Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019.

15.04.22 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/38312/1311/15.04.2022 (ΑΔΑ: 6Ω044653Π8-ΓΓΣ) Έγκριση διάθεσης και κατανομής πιστώσεων στις δικαιούχους Δασικές Υπηρεσίες για τη διενέργεια έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, που έχουν περιληφθεί στα εγκεκριμένα προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2022», Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.

08.04.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/34729/1936/07.04.2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Α4653Π8-ΧΒ7) Αντιπυρική περίοδος 2022 – Συνεργασία Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

28.03.22 ΚΥΑ 25471/1451/15.03.2022 (Β΄ 1456) Συγκρότηση και εσωτερική οργάνωση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΒΧΕ) της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ν. 998/1979. Ίδρυση ΣΙΔΒΧΕ, με έδρα τη Ρόδο.

28.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/19674/1070/28.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΗΨ4653Π8-ΠΜΠ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2022

24.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/7886/411/23.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΒΩ4653Π8-ΥΥΑ) Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/02.12.2021 Εγκυκλίου.

17.02.22 ΥΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/13129/351/10.02.2022 (Β′ 705) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

08.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/6763/365/08.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΑΝ4653Π8-4ΧΝ) Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979

25.01.22 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6766/209/24.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΝΜ14653Π8-ΠΔΝ) Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων – Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.).

22.01.22Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104/17.01.2022 (Β΄ 156) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 71052/2165/26-07-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515).

17.01.22 Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/1454/32/07.01.2022 (ΦΕΚ Β΄ 73) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2022 και κατανομή πιστώσεων.

17.01.22 Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/1452/31/07.01.2022 (ΦΕΚ Β΄ 73) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2022.

07.01.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/125501/4107/07.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΖ484653Π8-ΒΤΒ) Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

30.12.21 Υ.Α. 121389/6505/17.12.2021 (Β’ 6295) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» (Β΄ 206).

 

Αρέσει σε %d bloggers: