Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2022

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης (ΕΔΩ)


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει, τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2021. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

– 2021 | 2020 | – 2019 | – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


26.05.22 Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/53113/1664/25.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΜ4653Π8-Ν99) Διευκρινήσεις για την κατάθεση δικαιολογητικών ενόψει λήξης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

20.05.22 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/48691/2883/16.05.2022 (Β΄ 2501) Ορισμός των Προϊσταμένων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως δευτερεύοντες διατάκτες.

20.05.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50878/3749/20.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΒΩ4653Π8-ΩΧ6) Εγκύκλιες οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, χρήση λογότυπου.

17.05.22 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β΄ 2415) Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α ́ 156).

13.05.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/48144/2643/13.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΒ74653Π8-ΞΔΥ) Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους από τα αρμόδια Πυροσβεστικά Όργανα.

11.05.22 Υ.Α. 20864 οικ. Φ.109/04-05-2022 (Β΄ 2298) Εφοδιασμός με καύσιμα υπηρεσιών που δεν ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

05.05.22 Εγκύκλιος ΑΠ 2902/27.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων

15.04.22 KYA 14104 ΕΞ 2022/12.04.2022 (Β΄ 1855) Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019.

15.04.22 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/38312/1311/15.04.2022 (ΑΔΑ: 6Ω044653Π8-ΓΓΣ) Έγκριση διάθεσης και κατανομής πιστώσεων στις δικαιούχους Δασικές Υπηρεσίες για τη διενέργεια έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, που έχουν περιληφθεί στα εγκεκριμένα προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2022», Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.

08.04.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/34729/1936/07.04.2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Α4653Π8-ΧΒ7) Αντιπυρική περίοδος 2022 – Συνεργασία Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

28.03.22 ΚΥΑ 25471/1451/15.03.2022 (Β΄ 1456) Συγκρότηση και εσωτερική οργάνωση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΒΧΕ) της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ν. 998/1979. Ίδρυση ΣΙΔΒΧΕ, με έδρα τη Ρόδο.

28.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/19674/1070/28.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΗΨ4653Π8-ΠΜΠ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2022

24.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/7886/411/23.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΒΩ4653Π8-ΥΥΑ) Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/02.12.2021 Εγκυκλίου.

17.02.22 ΥΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/13129/351/10.02.2022 (Β′ 705) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

08.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/6763/365/08.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΑΝ4653Π8-4ΧΝ) Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979

25.01.22 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6766/209/24.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΝΜ14653Π8-ΠΔΝ) Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων – Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.).

22.01.22Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104/17.01.2022 (Β΄ 156) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 71052/2165/26-07-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515).

17.01.22 Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/1454/32/07.01.2022 (ΦΕΚ Β΄ 73) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2022 και κατανομή πιστώσεων.

17.01.22 Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/1452/31/07.01.2022 (ΦΕΚ Β΄ 73) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2022.

07.01.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/125501/4107/07.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΖ484653Π8-ΒΤΒ) Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

30.12.21 Υ.Α. 121389/6505/17.12.2021 (Β’ 6295) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» (Β΄ 206).

Αρέσει σε %d bloggers: