Χωροθέτηση Επιχειρηματικών Πάρκων σε δάση και προστατευόμενες περιοχές

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4982/2022 (ΦΕΚ A’ 195/15.10.2022) «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», δυνάμει του οποίου είναι δυνατή η χωροθέτηση της εν λόγω δραστηριότητας σε δάση, δασικές εκτάσεις και προστατευόμενες περιοχές, ως εξής:

Άρθρο 8 παρ. 4: «Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου. … 4. Στην περίπτωση εκτάσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α’ 289) είναι δυνατή η οργάνωση ΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου. Ως προς τη δυνατότητα επέμβασης απαιτείται γνωμοδότηση των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, η διασφάλιση της έκτασης τεκμηριώνεται από τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, καθώς και την προβλεπόμενη στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) προέγκριση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος».

Άρθρο 9 παρ. 3-4: «Χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου. … 3. Αν, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΑΔΕΠ για την εγκατάσταση του ΕΠ, δεν υπάρχει ειδική χωρικά καθορισμένη υπόδειξη, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 ή πρόβλεψη, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 ή στην έκταση ανάπτυξης του ΕΠ περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις ή δάση, απαιτείται προέγκριση με τη διαδικασία της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, τηρουμένης της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α’ 289). Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 για την υποβολή αίτησης ίδρυσης ΕΠ.
4. H οργάνωση ΕΠ σε περιοχές προστασίας και περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς, κατά την έννοια της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016, ενεργείται μόνον εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία που τις διέπει και υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (L 103) και οι οποίες βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, η οργάνωση ΕΠ ενεργείται σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289)».

Άρθρο 10 παρ. 10: «Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου. … 10. Στις περιπτώσεις που στην έκταση ανάπτυξης του ΕΠ περιλαμβάνονται εκτάσεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α’ 289), με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος εγκρίνεται η επέμβαση στις εκτάσεις αυτές. Στις εκτάσεις του πρώτου εδαφίου δύναται να συστήνεται δικαίωμα επιφάνειας σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 44 του παρόντος, υπέρ της ΕΑΔΕΠ, μετά από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής του άρθρου 11, κατόπιν αιτήματος της ΕΑΔΕΠ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το δικαίωμα επιφάνειας συστήνεται στα επιχειρηματικά οικόπεδα που αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο μετά από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η σύσταση δικαιώματος επιφανείας υπέρ της ΕΑΔΕΠ. Για τη σύσταση και μεταβίβαση του δικαιώματος επιφανείας εκδίδεται παραχωρητήριο υπέρ της ΕΑΔΕΠ. Το ως άνω παραχωρητήριο μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου και καταχωρίζεται στα κτηματολογικά φύλλα του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου. Με τη μεταγραφή ή καταχώριση επέρχεται και η περιγραφόμενη σε αυτό γεωμετρική μεταβολή, εφόσον πληρούνται οι σχετικές τεχνικές προϋποθέσεις».

Άρθρο 11: «Πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου. … Στο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής περιλαμβάνεται σχέδιο τυπικής κατάτμησης των επιχειρηματικών οικοπέδων. Αν στην έκταση του ΕΠ περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις, για τις οποίες έχει εγκριθεί η επέμβαση, προκειμένου επ’ αυτών να συσταθεί δικαίωμα επιφανείας, δύναται στην πράξη εφαρμογής αυτές να τακτοποιούνται με το ίδιο εμβαδόν, προκειμένου να αποκτούν κανονικό σχήμα με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο, με τη συμπερίληψη τμημάτων δάσους, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α’ 289)».

Άρθρο 33 παρ. 1: «Κυρώσεις. 1. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 11 για την υποβολή προς έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής και της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 16 για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ανακαλείται η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ), η έκτασή του αποχαρακτηρίζεται, το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής παύει να ισχύει, οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αποκαθίστανται, σύμφωνα με την αρμοδίως θεωρημένη και εγκεκριμένη φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης του διαταραχθέντος δασικού περιβάλλοντος, εφαρμοζομένης και της παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289) και προβλέπονται οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η ανάπτυξη του ΕΠ σε άλλη Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ), η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΑΔΕΠ, που έχει εκπέσει. Για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2882/2001 (Α’ 17)».

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4982/2022 (Α΄ 195) Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: