Πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Μαίναλου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Γ. Αμυρά, «Πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Μαίναλου».

Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός της απόφασης είναι η αποτελεσματική προστασία των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων τους της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Μαίναλου, μέσω της θεσμοθέτησης πρόσθετων ειδικών όρων και περιορισμών.

Ειδικότερα, με την υ.α. επιδιώκεται:

α) ο έλεγχος των δραστηριοτήτων στην περιοχή, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας,

β) η αναχαίτιση της αύξησης των τεχνητών επιφανειών και του κατακερματισμού των φυσικών οικοσυστημάτων από τους δρόμους και τις τεχνητές επιφάνειες, και των συναφών αρνητικών επιπτώσεων αυτών στη βιοποικιλότητα,

γ) η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή,

δ) η διαφύλαξη των φυσικών, πολιτιστικών, ιστορικών, αισθητικών και λοιπών αξιών του τοπίου, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο,

ε) η διατήρηση των ήπιων παραδοσιακών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που δεν διαταράσσουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τη φυσική εξέλιξή τους,

στ) η ανάπτυξη του φυσιολατρικού, περιπατητικού, ορειβατικού και οικολογικού τουρισμού σε περιοχές υψηλής φυσικής και αισθητικής αξίας συμβατού με τους ως άνω επί μέρους στόχους και

ζ) η θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οριοθέτηση της περιοχής εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής της υ.α. ορίζεται με κόκκινη συνεχή γραμμή στον χάρτη που συνοδεύει την απόφαση. Έχει εμβαδόνι 44.98 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εκτείνεται σε ένα υψομετρικό εύρος 1.837 μέτρων (730 – 1837 μέτρα).

Εμπίπτει σχεδόν στο σύνολο της εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδική ονομασία GR2520001 «Όρος Μαίναλο», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) όπως ορίζεται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Τα όρια της περιοχής, για την οποία ισχύουν οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί, καθορίζονται από τις ακριβείς συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 του Παραρτήματος 2 της απόφασης.

Βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον, στο οποίο δεν υφίστανται δρόμοι για την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων και δεν έχουν κατασκευαστεί άλλου είδους τεχνητές επιφάνειες.

Όροι και περιορισμοί

Στο σύνολο της συγκεκριμένης περιοχής:

1. Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και κάθε είδους τεχνική επέμβαση, μεταβολή ή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Από την απόφαση δεν θίγονται νομίμως υφιστάμενα έργα και η συντήρησή τους.

3. Ειδικότερα επιτρέπεται η σήμανση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων πρόσβασης και με την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις θα υλοποιούνται με φυσικά υλικά.

4. Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς της απόφασης έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Εξαιρούνται των ανωτέρω απαγορεύσεων έργα και επεμβάσεις:

α) που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.), εφόσον μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

β) έργα και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για λόγους προστασίας ή/και αποκατάστασης του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.

Έλεγχος – Κυρώσεις

Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της υ.α. και η βεβαίωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων, γίνονται από τις αρμόδιες αρχές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γίνεται από τα αρμόδια όργανα.

Η ισχύς της απόφασης διαρκεί δύο (2) έτη.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔ ΦΠΒ/2525/101/10.1.2023 (Δ΄ 44) Πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Μαίναλου.


ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: