Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσης για υπαλλήλους που αποχωρούν

H Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, εξέδωσε Οδηγό δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν, (εφεξής καλούμενος «Οδηγός»), ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Ειδικότερα, ως «δομημένη μεταφορά γνώσεων για υπαλλήλους που αποχωρούν» ορίζεται μία ολοκληρωμένη διαδικασία καταγραφής βασικών στοιχείων για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης εργασίας του υπαλλήλου που αποχωρεί και τη μεταφορά της γνώσης στην υπηρεσία και στον διάδοχο της θέσης, με στόχο τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου.

Η μεταφορά της γνώσης περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων της θέσης, σύμφωνα με το Περίγραμμα της θέσης εργασίας, χρήσιμες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό για την εκτέλεση των καθηκόντων, την κατάσταση των κύριων δραστηριοτήτων / έργων / δράσεων / συναντήσεων με στοιχεία όπως σε ποιο βαθμό υλοποίησης βρίσκονται, προθεσμίες, απαραίτητες ενέργειες, εκκρεμότητες, κόστος, προτεραιότητες, θεσμικό πλαίσιο και αρχεία της δράσης.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να κοινοποιήσουν τον ως άνω Οδηγό ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους τους, καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι, μεριμνώντας για οποιαδήποτε ενέργεια χρειάζεται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου, όπως ενδεικτικά παράδοση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου καθώς και παράδοση Σημειώματος Μεταφοράς Γνώσεων του υπαλλήλου στον αρμόδιο Προϊστάμενο (Υπόδειγμα αυτού προβλέπεται στο τέλος του Οδηγού).

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.26.30/1263/οικ.1509/27.01.2023 (ΑΔΑ: Ψ10Ι46ΜΤΛ6-Χ7Ω) Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: