Π.δ. 39/2023: Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το π.δ. 39/18.4.2023 (Α΄ 92) «Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές».

Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών

Το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών (Μη.Π.Ελ.) τηρείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές στους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια.

Το Μη.Π.Ελ. συνδέεται λειτουργικά με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός έργου ή δραστηριότητας. Διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό των περιβαλλοντικών ελεγκτών. Μέσω του μητρώου, μετά από αίτημα της ελεγκτικής αρχής σύμφωνα με το είδος και τα στοιχεία της περιβαλλοντικής επιθεώρησης προς ανάθεση, επιλέγονται τυχαία οι πιστοποιημένοι ελεγκτές που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης του συγκεκριμένου αιτήματος.

Κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών

Στο Μη.Π.Ελ. καθορίζονται τέσσερις (4) κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών, ως εξής:

α) Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που είναι φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες:

  • περιβαλλοντικός ελεγκτής Α’ τάξης: επιστήμονας, με πτυχίο ειδικότητας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και με επαγγελματική εμπειρία από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη,
  • περιβαλλοντικός ελεγκτής B’ τάξης: επιστήμονας, με πτυχίο ειδικότητας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και με επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών.

β) οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που είναι νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες:

  • περιβαλλοντικός ελεγκτής Γ’ τάξης: νομικό πρόσωπο στο στελεχιακό δυναμικό ή στους εταίρους του οποίου συμμετέχουν δύο (2) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικοί ελεγκτές Β’ τάξης,
  • περιβαλλοντικός ελεγκτής Δ’ τάξης: νομικό πρόσωπο στο στελεχιακό δυναμικό ή στους εταίρους του οποίου συμμετέχουν τρία (3) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικοί ελεγκτές, με τουλάχιστον δύο (2) περιβαλλοντικούς ελεγκτές Β’ τάξης εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον έχει επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών.

Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Μη.Π.Ελ.

Ο υποψήφιος περιβαλλοντικός ελεγκτής φυσικό πρόσωπο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

  1. να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης σε μία τουλάχιστον από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ. Για τους κατόχους πτυχίων στις ανωτέρω ειδικότητες από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση πράξης αναγνώρισης του τίτλου ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
  2. να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπως περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, περιβαλλοντική συμμόρφωση, αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, τεχνικές μέτρησης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, τεχνικές αντιρρύπανσης, διαχείρισης αποβλήτων, εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων,
  3. να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ.,
  4. να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξεταστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ.,
  5. να έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ., άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή .

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μη.Π.Ελ. αποτελεί να μην έχει καταδικασθεί ο ενδιαφερόμενος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα, καθώς και να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών αγαθών.

Η ιδιότητα του περιβαλλοντικού ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εν ενεργεία υπαλλήλου στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Αναλυτικά το π.δ. 39/2023 στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί:

Π.δ. 39/18.4.2023 (Α΄ 92) «Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές».


ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: