Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του κόστους αναδάσωσης

Στον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού του κόστους (μέση τιμή) αναδάσωσης, στο πλαίσιο της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας επέμβασης επί εκτάσεως υπαγόμενης στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προχώρησαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκας και Γ. Αμυράς, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, καθορίζεται η τεχνική και μαθηματική παραμετροποίηση τού τρόπου υπολογισμού του κόστους αναδάσωσης, όπως ειδικώς ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που συντελούν στην υλοποίηση των αναδασωτικών εργασιών για την επίτευξη μιας επιτυχούς αναδασωτικής δράσης.

Σύμφωνα με την απόφαση, βασικές παράμετροι που συντελούν σε ένα αυξημένο ποσοστό επιτυχούς αναδασωτικής εργασίας στο μέτρο πάντα του δυνατού, καθόσον υφίστανται και παράγοντες μη δυνάμενες να προβλεφθούν ή συναρτώνται ενός εξαιρετικού γεγονότος, δύναται να αποτελέσουν:

 • το κλίμα,
 • το έδαφος,
 • το είδος της βλάστησης,
 • η τοπογραφία – ανάγλυφο της περιοχής,
 • οι σταθμολογικές συνθήκες,
 • γενικότερα τα οικολογικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου δασικού χώρου.

Με βάση το αναλυτικό τιμολόγιο αναδασωτικών εργασιών (ΑΤΑΕ) και έργων πρασίνου (ΠΡΣ) κατά τον χρόνο ισχύος τους και των τρεχουσών τιμών, γίνεται συμπερίληψη των άρθρων που αφορούν:

 1. στην κατεργασία εδάφους, εργασία ανηγμένη σε εργασία προωθητήρα D8 (ΚΕ) ήτοι: άρθρο 1120 ΑΤΑΕ,
 2. αυλάκωση ενός στρέμματος κατεργασμένου εδάφους σε βάθος 0,50μ. (ΑΥΛ) ήτοι: άρθρο 1200 ΑΤΑΕ,
 3. διάνοιξη λάκκων φύτευσης σε έδαφος κατεργασμένο διαστάσεων 0,3Χ0,5 (βάθος) (ΔΛ) ήτοι: άρθρο 2212 ΑΤΑΕ,
 4. φύτευση δασικών φυταρίων σε βάθος μέχρι 0,50 μ. (ΦΔΦ) ήτοι: άρθρο 3112 ΑΤΑΕ,
 5. γυμνόριζα φυτά (ΓΦ) ήτοι: άρθρο 372 ΠΡΣ.

Ο αριθμός των φυτών που θα φυτευτούν εκτιμάται σε 150 άτομα στο στρέμμα.

Η μέση τιμή αναδάσωσης (ΜΤΑ) εκτιμάται βάσει των ανωτέρω παραμέτρων ώστε να υπάρξει δυνατότητα υπολογισμού του κόστους δαπάνης αναδάσωσης στο πλαίσιο των δικαιούχων επέμβασης για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) που ορίζει ειδικώς η παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει, ήτοι:

ΜΤΑ = ΚΕ(1120ΑΤΑΕ) + ΑΥΛ(1200ΑΤΑΕ) + 150[ΔΛ(2212ΑΤΑΕ) + ΦΔΦ(3112ΑΤΑΕ) + ΓΦ(372ΠΡΣ)]

Επισημαίνεται στην απόφαση ότι η μαθηματική παραμετροποίηση της μέσης τιμής αναδάσωσης διά της παρούσης δεν συναρτάται της διαδικασίας εκπόνησης μελετών αναδασωτικών εργασιών ως ειδικά δασοτεχνικά έργα, οι οποίες συντάσσονται ισχυουσών των τεχνικών προδιαγραφών και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες μορφολογικές και σταθμολογικές συνθήκες των προς αναδάσωση περιοχών.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της (18.04.2023).

Σχετική απόφαση:
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41213/2483/13.04.2023 (Β΄ 2542) Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του κόστους (μέσης τιμής) αναδάσωσης.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: