ΚΥΑ: Καθορισμός και έγκριση στόχων διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου NATURA 2000

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά, με την οποία καθορίζονται και εγκρίνονται οι στόχοι διατήρησης για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας στο σύνολο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000.

Πεδίο εφαρμογής της απόφασης είναι οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Οι στόχοι διατήρησης καθορίζονται και εγκρίνονται για τα είδη ορνιθοπανίδας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 37338/1807/E.103/1.9.2010 κοινής υπουργικής απόφασης που αναφέρονται στα τυποποιημένα έντυπα δεδομένων των ΖΕΠ.

Δεν καθορίζονται στόχοι διατήρησης στις ΖΕΠ για τα είδη ορνιθοπανίδας των οποίων η παρουσία δεν είναι σημαντική σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο δεδομένων Natura 2000.

Οι στόχοι διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών στις ΖΕΠ λαμβάνονται υπόψη στη ζώνωση της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, στις προτεινόμενες στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες χρήσεις ανά ζώνη και στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των αντίστοιχων ΖΕΠ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 καθώς και κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και διενέργειας της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων.

Καθορισμός των στόχων

Ο γενικός στόχος διατήρησης κάθε ΖΕΠ είναι η διατήρηση (ή επίτευξη) ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για όλα τα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ώστε να διατηρηθεί η σημασία και ακεραιότητα της ΖΕΠ, συμβάλλοντας στους στόχους της υπό στοιχεία 37338/1807/E.103/1.9.2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η τιμή στόχος που καθορίζεται για ένα είδος ορνιθοπανίδας σε μια συγκεκριμένη ΖΕΠ θεωρείται ως η ελάχιστη επιθυμητή τιμή για τη διατήρηση ή επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης (ΙΚΔ).

Οι στόχοι διατήρησης για τα είδη ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ καθορίζονται και εγκρίνονται ως προς την παράμετρο του πληθυσμού, εκφρασμένου είτε α) ως αναπαραγωγικός πληθυσμός (μέγεθος: ζευγάρια ή άτομα σε ειδικές περιπτώσεις), είτε β) ως διαχειμάζων/ διερχόμενος πληθυσμός (μέγεθος: άτομα).

Για κάθε παράμετρο ορίζονται η ποσοτική τιμή στόχος με την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, και ο εξειδικευμένος στόχος ο οποίος υποδηλώνει την υφιστάμενη τιμή της αντίστοιχης παραμέτρου σύμφωνα με το τυποποιημένο δελτίο δεδομένων Natura 2000. Όταν η μία από τις υπό αξιολόγηση παραμέτρους έχει τιμή που κρίνεται ικανοποιητική για τη διατήρηση ενός είδους σε μια ΖΕΠ, τότε ως εξειδικευμένος στόχος προτείνεται η «διατήρηση». Όταν, η τιμή της παραμέτρου κρίνεται ως μη ικανοποιητική για τις προοπτικές διατήρησης ενός
είδους σε μια ΖΕΠ, τότε ως εξειδικευμένος στόχος προτείνεται η «επίτευξη».

Στις περιπτώσεις εκείνες που η τιμή στόχος ή/και ο εξειδικευμένος στόχος δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν σε κάποια από τις ΖΕΠ λόγω ανεπάρκειας δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης, τότε η τιμή στόχος ή/και ο εξειδικευμένος στόχος αναφέρονται ως «Ανεπαρκή δεδομένα».

Οι στόχοι διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας των παρ. 1 και 4 του του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 37338/ 1807/E.103/1.9.2010 κοινής υπουργικής απόφασης στις ΖΕΠ παρατίθενται στο Παράρτημα της υπουργικής απόφασης.

Στα πεδία του Πίνακα του Παραρτήματος περιλαμβάνονται:

Κωδικός: Ο κωδικός του είδους όπως αναφέρεται στη βάση δεδομένων του Δικτύου NATURA 2000.

Ονομασία: H επιστημονική ονομασία του είδους.

Τύπος: Ο τύπος πληθυσμού υπό τον οποίο απαντά το είδος στη ΖΕΠ:

  • Μόνιμος (p): το είδος απαντά στον τόπο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (μη αποδημητικό είδος, διαμένων πληθυσμός αποδημητικού είδους).
  • Αναπαραγωγικός (r): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο για την εκτροφή νεοσσών (π.χ. αναπαραγωγή, κατασκευή φωλιάς).
  • Συγκέντρωσης (c): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο για στάση ή κούρνιασμα ή στάση κατά τη μετανάστευση ή για αλλαγή του πτερώματος εκτός της τοποθεσίας αναπαραγωγής του και εξαιρουμένης της διαχείμασης.
  • Διαχείμασης (w): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Παράμετρος: Η παράμετρος ως προς την οποία ορίζεται ο Στόχος Διατήρησης.

Μονάδα μέτρησης παραμέτρου: Η μονάδα μέτρησης με την οποία εξειδικεύεται η παράμετρος ως προς την οποία ορίζεται ο Στόχος Διατήρησης.

Τιμή στόχος: Η τιμή αναφοράς του Στόχου Διατήρησης για κάθε είδος, η οποία ταυτίζεται με την Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς (Επιθυμητή Τιμή Αναφοράς, ΕΤΑ) για το είδος στην εκάστοτε ΖΕΠ.

Εξειδικευμένος στόχος: Η απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να ικανοποιηθεί ο Στόχος Διατήρησης.

Παρατηρήσεις: Παρατηρήσεις που αναφέρονται κυρίως σε περιπτώσεις παρέκκλισης της μεθοδολογίας ή οποιαδήποτε άλλη επεξήγηση.

Οι τιμές στόχοι για τα διαχειμάζοντα είδη (w) αφορούν χρονική περίοδο έξι (6) ετών, εξαιτίας της εξάρτησης του καταγραφόμενου αριθμού των ατόμων από τις συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές προέλευσης.

Οι τιμές στόχοι αναθεωρούνται με βάση α) εθνικούς στόχους, όταν αυτοί οριστούν, β) νεότερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα παρατήρησης όπως αυτά αποτυπώνονται στο τυποποιημένο έντυπο δεδομένων Natura 2000 ή σε άλλα δημοσιευμένα επιστημονικά στοιχεία και γ) νεότερα επιστημονικά στοιχεία, ιδίως ως προς τη μεθοδολογία εκτίμησης του ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους του πληθυσμού ώστε αυτό να μπορεί να εξακολουθεί μακροπρόθεσμα να αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει και να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης του είδους.

Ο εξειδικευμένος στόχος αναθεωρείται με βάση τα νεότερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα παρατήρησης όπως αυτά αποτυπώνονται στο τυποποιημένο έντυπο δεδομένων Natura 2000 ή σε άλλα δημοσιευμένα επιστημονικά στοιχεία.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/05.05.2023 (B΄ 3118) Καθορισμός και έγκριση στόχων διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000.

50146_1786_2023

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: