Εγκύκλιος με διευκρινήσεις για τα περίπολα του Προγράμματος Δασοπροστασίας

Με νέα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ παρέχονται διευκρινίσεις για τη διαδικασία οργάνωσης περιπόλων στα πλαίσια του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2023.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «για τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, όπου υφίσταται οι προϋποθέσεις ώστε να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα ή τα περίπολα απαιτείται, λόγω αιτιολογημένης ανάγκης, να στελεχώνονται με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (το πολύ τρεις), αρκεί μια απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Δασικής Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος, αυξημένος κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς, κλπ) κι όχι του οικείου προϊσταμένου Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, όπως ίσχυε μέχρι και την έκδοση της παρούσας.».

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου:

Θέμα: Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2023

Σχετ.: Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29308/1719/21.03.2021 εγκύκλιος υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2023 (ΑΔΑ: 6Ν6Μ4653Π8-ΟΧΙ).

Σε συνέχεια προφορικών ερωτημάτων αλλά και παρατηρήσεων που τέθηκαν υπόψη μας κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας, με γνώμονα την απλούστευση διαδικασιών αλλά και για να υπάρχει αντιστοιχία με το τι ισχύει στις περιπτώσεις προγραμματισμού περιπόλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, των Δ/νσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών μετά Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Αναδασώσεων, κρίνεται σκόπιμο να
διευκρινιστούν τα κάτωθι:

Για τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, όπου υφίσταται οι προϋποθέσεις ώστε να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα ή τα περίπολα απαιτείται, λόγω αιτιολογημένης ανάγκης, να στελεχώνονται με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (το πολύ τρεις), αρκεί μια απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Δασικής Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος, αυξημένος κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς, κλπ) κι όχι του οικείου προϊσταμένου Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, όπως ίσχυε μέχρι και την έκδοση της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σχετική Εγκύκλιος.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54090/3199/16.05.2023 (ΑΔΑ: 64ΜΓ4653Π8-Ζ41) Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2023

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: