Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση: Ψήφισμα για τη μεταφορά των εγγειοβελτιωτικών έργων στο Υπουργείο Υποδομών

Ψήφισμα της Γεωτεχνικής Ενωτικής Κίνησης για την μεταφορά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕ

Χωρίς καμία διαβούλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΠΔ 77/27.06.2023, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα στοχεύουν στην εξασφάλιση ικανοποιητικής ποσότητας και ποιότητας νερού για την άρδευση, στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, στην προστασία του εδάφους και γενικότερα του περιβάλλοντος. Το ΥΠΑΑΤ έχει υλοποιήσει με επιτυχία εκατοντάδες εγγειοβελτιωτικών έργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα) από τις αρχές τις δεκαετίας του 1960, έχοντας την ευθύνη του σχεδιασμού, της μελέτης, της κατασκευής, της παρακολούθησης και της διαχείρισής τους. Η επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων και η συνεπαγόμενη επάρκεια της χώρας σε τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα είναι κυρίως το αποτέλεσμα των έργων αυτών.

Με τη μεταφορά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών από το ΥΠΑΑΤ στο ΥΠΟΜΕ υποβαθμίζεται η βιολογική και γεωργοτεχνική – γεωργοοικονομική διάσταση των εγγειοβελτιωτικών έργων και αποτελεί ένα ακόμα βήμα σε αυτό που είχε προδιαγραφεί εδώ και μια δεκαετία περίπου με την κατάργηση της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) του ΥΠΑΑΤ και την εγκατάλειψη του εξοπλισμού της. Όπως φαίνεται, η εκχώρηση οικονομικών πόρων και γεωτεχνικού αντικειμένου του ΥΠΑΑΤ σε άλλα Υπουργεία εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο μιας, εδώ και αρκετά χρόνια, έλλειψης ενδιαφέροντος της πολιτείας για τον πρωτογενή τομέα της χώρας, που έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη υποβάθμισή του, η οποία είναι επιζήμια όχι μόνο για το ΥΠΑΑΤ, αλλά για ολόκληρη την ελληνική γεωργία και την οικονομία της χώρας.

Σημειώνεται ότι τα δημόσια έργα άρδευσης χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 100% συγχρηματοδότηση, ότι στο ΠΑΑ 2014-2020 δεσμεύτηκαν αρχικά 450 εκ. € (με υπερδέσμευση), ενώ για το 2023-2027 έχουν προϋπολογιστεί 350 εκ. € με δυνατότητα υπερδέσμευσης. Επιπρόσθετα η μεταφορά αυτή θα έχει σοβαρές διοικητικές δυσκολίες καθώς τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, η διαχείριση των οποίων θα εγείρει αμφιβολίες από τις διαχειριστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Παράλληλα πλήττεται το αντικείμενο των γεωπόνων και γεωλόγων στις Έγγειες Βελτιώσεις και κυρίως τα δικαιώματα των αποφοίτων των κατευθύνσεων των Εγγείων Βελτιώσεων ή των Φυσικών Πόρων.

Με αυτό το ΠΔ, τα εγγειοβελτιωτικά έργα θα εποπτεύονται από το ΥΠΟΜΕ, όπως όλα τα έργα των Μηχανικών, γιατί προφανώς η Κυβέρνηση τα θεωρεί απλές κατασκευές από τσιμέντο και σωλήνες, αγνοώντας τον πολυπαραγοντικό τους χαρακτήρα (γεωργικός, τεχνοκρατικός, οικονομικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός), που καλύπτει το ΥΠΑΑΤ με την αλληλένδετη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του. Αγνοώντας ουσιαστικά δηλ. τη σχέση τους με τη γεωργία και υιοθετώντας ένα μοντέλο διαχείρισης που θα οδηγήσει σε σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Υπουργείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Επιπρόσθετα, η μεταφορά αυτή είναι άστοχη ιδιαίτερα σήμερα που η ΕΕ απαιτεί αδιαπραγμάτευτα περιβαλλοντική διάσταση της γεωργίας και όλων των γεωργικών έργων. Σημειώνεται ότι το 85% της του νερού της Χώρας καταναλίσκεται στη γεωργία, με τις αντίστοιχες πιέσεις στα υδατικά συστήματα. Επιπλέον, απαιτείται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με στόχο την προστασία της παραγωγικότητας των εδαφών. Ως εκ τούτου είναι βασικός και κομβικός ο ρόλος των γεωτεχνικών και του ΥΠΑΑΤ στην εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τους εδαφοϋδατικούς πόρους.

Πέρα από τα παραπάνω, με τη μεταφορά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, στο ΥΠΟΜΕ, μεταφέρεται και το Τμήμα Τοπογραφικής που λειτουργεί στο ΥΠΑΑΤ από το 1917(!) και συνδράμει στην υλοποίηση δράσεων αγροτικής πολιτικής σε όλη τη χώρα (υπηρεσία ασφαλείας και παροχής πληροφοριών GIS, γεωχωρική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΑΑΤ, έλεγχος γεωχωρικών δεδομένων πρωτογενούς πληροφορίας, καθορισμός εκτάσεων γης υψηλής παραγωγικότητας, τήρηση ψηφιακού αρχείου αναδασμών, δημιουργία και λειτουργία γεωπυλών του ΥΠΑΑΤ, καθορισμός εκτάσεων βοσκήσιμων γαιών, εκσυγχρονισμός εφαρμογής αμπελουργικού μητρώου, επεξεργασία πληροφορίας για την εφαρμογή μίσθωσης γης και δημοπρασιών ακινήτων του ΥΠΑΑΤ κ.ά.).

Παρενθετικά, το νερό είναι δημόσιο αγαθό και τα εγγειοβελτιωτικά έργα θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την παραγωγή ικανοποιητικής ποσότητας και ποιότητας φτηνών τροφίμων και γεωργικών προϊόντων για τους παραγωγούς και τον αστικό πληθυσμό της χώρας. Η ΓΕΚ είναι αντίθετη σε κάθε ενέργεια αμφισβήτησης του παραπάνω. Η Κυβέρνηση οφείλει να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα της μεταφοράς αυτής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών στο ΥΠΟΜΕ και να πείσει πως δεν σχετίζεται με την κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης του αρδευτικού νερού και της εκμετάλλευσής του από μεγάλους ομίλους.

Συμπερασματικά, το ΠΔ ζημιώνει το δημόσιο συμφέρον και απομακρύνει τα εγγειοβελτιωτικά έργα από το επαγγελματικό αντικείμενο των γεωτεχνικών. Η ΓΕΚ θα διεκδικήσει με κάθε πρόσφορο μέσο την κατάργηση του συγκεκριμένου ΠΔ και καλεί το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να αναδείξει το ζήτημα δημοσιοποιώντας το ευρέως και να επιδιώξει συνάντηση με τους Υπουργούς ΥΠΑΑΤ και ΥΠΟΜΕ με στόχο τον επαναπροσδιορισμό του στην ορθή βάση προς όφελος του αγροτικού κόσμου και της χώρας γενικότερα.

Γεωτεχνική Ενωτική ΚίνησηΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: