Πρόσκληση για σύμβαση στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Landscape resilience knowledge alliance for agriculture and forestry in the Mediterranean basin» – «ResAlliance», το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από την European Union – European Research Executive Agency, (Grant Agreement: Project 101086600 — ResAlliance), στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ημερομηνία έναρξης έργου την 1/12/2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: μέχρι και την 9η Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως 30 μηνών. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Δασολογίας ή ΑΕΙ Γεωπονίας ή ΑΤΕΙ Δασοπονίας ή ΑΤΕΙ Γεωπονίας της Ελλάδας ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Μεταπτυχιακό τίτλο Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα με ειδίκευση σε θέματα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης (π.χ. δασικές πυρκαγιές, ξηρασία, πρωτογενής παραγωγή), αποδεικνυόμενο από το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή αντίγραφο βεβαίωσης εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: