Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (8 θέσεις)

Η Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου της Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, που προβλέπεται να κατανέμηθούν στη Διεύθυνση Δασών Noμού Δωδεκανήσου.

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται:

Από την 24η/7/2023 ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το αρ. Α2538/24-07-2023 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΑΨΙ46ΝΠΙΘ-ΚΦ5).

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Στην περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων που πληρούν το βασικό κριτήριο, ως δεύτερο κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός πτυχίου.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις δασολόγων (είναι κάτω από τέσσερις) και πλεονάζουν οι αιτήσεις δασοπόνων (είναι πάνω από τέσσερις) η Υπηρεσία θα καλύψει τις θέσεις με δασοπόνους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

dnsidasondodsou@eedpaig.ypen.gr από Παρασκευή 29/09/2023 μέχρι και την Τετάρτη 04/10/2023.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και έντυπα της σχετικής «Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Δασών Νομού Δωδεκανήσου της Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕYΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΤΕ-ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕYΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΤΕ-ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΝΩΣΗ ΗΥ
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

%d