Δασαρχείο Σουφλίου: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (6 θέσεις)

Το Δασαρχείο Σουφλίου της Ε.Ε.Δ.Π. Μακεδονίας-Θράκης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, που προβλέπεται να κατανεμηθούν στο Δασαρχείο Σουφλίου.

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται:
• Από την 21η Αυγούστου 2023 ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το αρ. Α3372/25-8-2023 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση das- sou@eedpmt.ypen.gr, από Πέμπτη 05/10/2023 μέχρι και την Τρίτη 10/10/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Δασαρχείου Σουφλίου της Ε.Ε.Δ.Π. Μακεδονίας-Θράκης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ-1
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: