Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Δασών Δυτ. Αττικής της ΕΕΔΠ Αττικής.

Βασικά κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι:

  1. η εντοπιότητα και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές ενότητες του Νομού  Αττικής και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλης Π.Ε. της χώρας.
  2. ο βαθμός πτυχίου για τους ΠΕ Δασολόγους ή άλλου ισοδύναμου ή ισότιμος ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών (όπως παρ. Βα) και ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου για τους ΔΕ Διοικητικούς ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής (όπως παρ. Ββ).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και ακαταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.allagianni@eedpatt.ypen.gr και ddasonda@gmail.com από Παρασκευή 06/10/2023 μέχρι και τη Τετάρτη 11/10/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

%d