Δασαρχείο Μεγάρων: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού


Το Δασαρχείο Μεγάρων της ΕΕΔΠ Αττικής ανακοινώνει ότι θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν/μια (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες (με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021), στο Δασαρχείο Μεγάρων της ΕΕΔΠ Αττικής.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της ΠΕ Αττικής και έπειτα άλλης ΠΕ της χώρας.

Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί η θέση του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, θα πληρωθεί από υποψηφίους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.

Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο υποψηφίων στην ίδια κατηγορία, προκρίνεται αυτός με τον μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωσης θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dasarxeio_megaron@eedpatt.ypen.gr και dasmeg@yahoo.gr από Δευτέρα 09/10/2023 μέχρι και τη Παρασκευή 13/10/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται: Δασαρχείο Μεγάρων, κ. Γιασεμή Γεωργίου, τηλ. 22960-83650-51, εσωτερ. 6, email dasarxeio_megaron@eedpatt.ypen.gr και dasmeg@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ)
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

%d