Δασαρχείο Αιγάλεω: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Το Δασαρχείο Αιγάλεω της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για τρείς (3) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στο Δασαρχείο Αιγάλεω της ΕΕΔΠ Αττικής.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα (Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Ιλίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πετρούπολης, Δήμος Χαϊδαρίου, (Δήμοι Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών), και Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας (Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής), και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου
Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. (Ανατολικής Αττικής) που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Στην περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων που πληρούν το βασικό κριτήριο επιλογής, ως δεύτερο κριτήριο επιλογής ορίζεται ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ως τρίτο
κριτήριο επιλογής ορίζεται ο βαθμός του πτυχίου.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση του Δασολόγου και πλεονάζουν οι αιτήσεις των Δασοπόνων, η υπηρεσία θα καλύψει την θέση με Δασοπόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την
εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του
άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dasarxeio_aigaleo@eedpatt.ypen.gr από 13/10/2023 μέχρι και 23/10/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (με υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης)
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

%d