Δ/νση Δασών Μαγνησίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Δ/νση Δασών Μαγνησίας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού /Λογιστικού με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες που προβλέπεται να κατανεμηθούν στην Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα (Δήμος Βόλου) και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους με μόνιμη κατοικία και σειρά προτεραιότητας των Π. Ε .(Μαγνησίας & Σποράδων ) που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, θα πληρωθούν από υποψήφιους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.

Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο υποψηφίων στην ίδια κατηγορία, προκρίνεται με σειρά : α) ο κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με το
αντικείμενο της Δασικής Υπηρεσίας, β) ο έχων βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας σε Δασική Υπηρεσία και γ) ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του αρθ. 8 του ν. 3528/2007 (Α 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του αρθ. 4 του ν. 2207/1994 (Α¨65).

Η ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ddasonmagn@eedpts.ypen.gr από 13-10-2023 μέχρι και 17-10-2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (με υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης)

 
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

%d