Απόσπαση σε θέση Συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου για απόσπαση σε θέση Συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με γνώμονα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και την ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του ιδιαίτερου γραφείου του, για γραμματειακή και επιστημονική υποστήριξη.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκείνους που, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 2, περ. β’ και γ΄ του νόμου 4622/2019 (Α’ 133), μπορούν να απασχοληθούν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Πρόκειται για Δημοσίους Υπαλλήλους με σχέση μόνιμης εργασίας ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς και υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α’, παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143)

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποτελέσουν τους άμεσους συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα και θα κληθούν να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, με θεματικούς τομείς την περιβαλλοντική αδειοδότηση και πιστοποίηση, τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, τις προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα της ατμόσφαιρας, το υδάτινο περιβάλλον και τις υπηρεσίες ύδατος, την κυκλική οικονομία, κ.ά. Επίσης, η Γενική Γραμματεία μεριμνά για θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Διαδικασία Επιλογής – Αξιολόγησης 

Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και επιθυμητών προσόντων των ενδιαφερομένων υποψήφιων, με δυνατότητα διεξαγωγής συνέντευξης.

Οι αποσπάσεις στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων θα γίνουν με σεβασμό στις υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας ή/του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων.

Αποδοχές

Οι αποσπώμενοι στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00, δηλώνοντας το πεδίο ενδιαφέροντος (γραμματειακή / επιστημονική υποστήριξη), που θα συνοδεύεται με βιογραφικό́ σημείωμα στο οποίο, μεταξύ́ των άλλων, θα περιγράφεται αναλυτικά́ η εμπειρία από́ τις θέσεις που έχουν υπηρετήσει σε δημόσιο ή/και σε ιδιωτικό́ τομέα, και ως τυπικά προσόντα άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστών και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο E-mail: ggenvr@ypen.gr, με την ένδειξη στον τίτλο του θέματος του ηλεκτρονικού μηνύματος: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου για απόσπαση σε θέση Συνεργάτη στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ». Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αστερή Βασιλική (τηλ. 2131513852) και στην κα Μαρία Κουκουράκη (τηλ
2131513849).

.


 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: