Αντάλλαγμα Χρήσης

Εξαγορά εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων για γεωργική καλλιέργεια

Προβλήματα που ανέδειξε η ανάρτηση των δασικών χαρτών και συνδέονται με την παράνομη εκχέρσωση δασικών εκτάσεων προ του 1975 έως και το 2007 και τη μετατροπή τους σε καλλιεργήσιμες επιχειρεί να λύσει

Η δασική γη βρήκε την αξία της

Η οικονομική αποτίμηση των δασών της χώρας μπορεί πλέον να είναι αξιόπιστη χάρη σε ένα «αναπτυξιακό» εργαλείο που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και εφαρμόζεται πλέον από τα δασαρχεία.

Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας ή δικαιώματος αγροτικής χρήσης έκτασης που εκχερσώθηκε για γεωργική χρήση

Αφορά δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις, που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα.

Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις

Το ανωτέρω αντάλλαγμα χρήσης κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο – Ειδικό Φορέα Δασών είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών

Τροποποίηση της αριθμ. 165384/405/30−1−2012 περί «Υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης»

Το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται επί της συνολικής έκτασης για την οποία εγκρίθηκε επέμβαση ανεξάρτητα αν θα επέλθει ή όχι μεταβολή στην χρήση της, κατατίθεται υπέρ Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου

Αντάλλαγμα χρήσης για τις γραμμές μέσης τάσης έργου ΑΠΕ

Με την αριθμ. 125135/347/11-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΣ0-ΝΑΘ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών γνωστοποιείται ότι,”… δεν απαιτείται η καταβολή ανταλλάγματος χρήσης για τις επεμβάσεις σε κτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, για την εγκατάσταση γραμμών μέσης τάσης, που εξυπηρετούν έργο ΑΠΕ.”. Διαβάστε την απόφαση… Read More ›