Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 Δασοπόνους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες του ερευνητικού «Καταγραφή και µελέτη αναπαραγωγής των αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. ∆ράµας και εισαγωγή τους στους χώρους πρασίνου του ∆ήµου» και ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες του προγράµµατος «Έρευνα στην αποκατάσταση ∆ασολίβαδων του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά ∆άση Αρκεύθου (Juniperatum excelsae) µέσω της Επαναεισαγωγής και Ρύθµισης της Εκτατικής Κτηνοτροφίας» κατόπιν συνέντευξης.

1η ΘΕΣΗ: Εξωτερικός συνεργάτης για τη συλλογή σπόρων και βολβών, χρονικής διάρκειας έως 30-12-2014.

Απαιτούµενα Προσόντα

  • Πτυχίο Τεχνολογίας ∆ασοπονίας ΤΕ
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής µε τη φυτρωτικότητα και βιωσιµότητα σπόρων
  • Τουλάχιστον (3) τριετή επαγγελµατική εµπειρία
  • Επιθυµητές δηµοσιεύσεις σε συναφή αντικείµενα
  • ∆ιαδικασία Συνέντευξης

Για την βαθμολογία των κριτηρίων-προσόντων δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

———————————————————————————————

2η ΘΕΣΗ: Εξωτερικός συνεργάτης για τη διενέργεια πειραµάτων φυτρωτικότητας και βιωσιµότητας σπόρων και παραγωγής φυταρίων, χρονικής διάρκειας µέχρι τη λήξη του έργου (30-6-2017)

Απαιτούµενα Προσόντα

  • Πτυχίο Τεχνολογίας ∆ασοπονίας ΤΕ
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής µε τη φυτρωτικότητα και βιωσιµότητα σπόρων
  • Τουλάχιστον (3) τριετή επαγγελµατική εµπειρία
  • Επιθυµητές δηµοσιεύσεις σε συναφή αντικείµενα
  • ∆ιαδικασία Συνέντευξης

Για την βαθμολογία των κριτηρίων-προσόντων δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

—————————————————————————————————

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, καθώς και τα απαιτούµενα έγγραφα (επικυρωµένα) που αποδεικνύουν τα ζητούµενα προσόντα.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού – ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς 65404, έως και τις 19/12/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 25210 60473 & 401.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: