Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δασολόγο ή Δασοπόνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες του ερευνητικού «Μελέτη Λιβαδοκτηνοτροφικής Ανάπτυξης του Ν. ∆ράµας» κατόπιν συνέντευξης.

Προσόντα αντισυµβαλλόµενου:
ΘΕΣΗ: Εξωτερικός συνεργάτης για την καταγραφή και οριοθέτηση λιβαδικών µονάδων,  χρονικής διάρκειας έως 30-12-2014

  • Πτυχίο ∆ασολόγου ή Τεχνολόγου ∆ασοπονίας ΤΕ 
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής µε τη ∆ασική Βοτανική και ∆ασική Βλάστηση
  • Τουλάχιστον (5) πενταετή επαγγελµατική εµπειρία
  • Επιθυµητές δηµοσιεύσεις σε συναφή αντικείµενα
  • ∆ιαδικασία Συνέντευξης

Για την βαθμολογία των κριτηρίων-προσόντων δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, καθώς και τα απαιτούµενα έγγραφα (επικυρωµένα) που αποδεικνύουν τα ζητούµενα προσόντα.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού – ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς 65404, έως και τις 19/12/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 25210 60473 & 401.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: