16 συμβάσεις έργου για Δασολόγους στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.

dasarxeio_logo

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης της ενταγµένης πρότασης, MIS 327504 µε τίτλο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδοµής χωρικών δεδοµένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης συνολικά δεκαοκτώ (18) συµβάσεων µίσθωσης έργου και ειδικότερα:

  • 16 συµβάσεις έργου ειδικότητας ∆ασολόγου (ΠΕ)
  • 2 συµβάσεις έργου ειδικότητας Πληροφορικής (ΠΕ)

µε διάρκεια αυτών 12 ή 22 µήνες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την πρότασή τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα υποβολής πρότασης για µια αποκλειστικά σύµβαση.

Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες µπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόµενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση
(www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµών – ∆ιαβουλεύσεις – Συµβάσεις».

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 16η ∆εκεµβρίου 2013 και η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 7η Ιανουαρίου 2014, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: ktforest@ktimatologio.gr

Σχετικό αρχείο:

I. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Β13Α. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική Διάρκεια: 22 μήνες

Β13Β. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Χρονική Διάρκεια: 22 μήνες

Β13Γ. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Τρίπολη Αρκαδίας
Χρονική Διάρκεια: 22 μήνες

Β13Δ. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Καλαμάτα Μεσσηνίας
Χρονική Διάρκεια: 12 μήνες

Β13Ε. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Πύργος Ηλείας
Χρονική Διάρκεια: 22 μήνες

Β13ΣΤ. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Πάτρα Αχαΐας
Χρονική Διάρκεια: 22 μήνες

Β13Ζ. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Σπάρτη Λακωνίας
Χρονική Διάρκεια: 12 μήνες

Β13Η. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Χαλκίδα Ευβοίας
Χρονική Διάρκεια: 12 μήνες

Β13Θ. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Κατερίνη Πιερίας
Χρονική Διάρκεια: 12 μήνες

Β13Ι. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Χρονική Διάρκεια: 12 μήνες

Β13ΙΑ. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Ιωάννινα
Χρονική Διάρκεια: 22 μήνες

Β13ΙΒ. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Βόλος Μαγνησίας
Χρονική Διάρκεια: 22 μήνες

Β13ΙΓ. Ειδικότητα: Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Πολύγυρος Χαλκιδικής
Χρονική Διάρκεια: 12 μήνες

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:

1. Ομώνυμο ή ταυτόσημο, ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατηγορίας (ΠΕ), της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. Αποδεδειγμένη 2ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και συγκεκριμένα με τη χρήση λογισμικού ArcGIS.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασμό με αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το αντικείμενο απασχόλησης.

Επιθυμητά Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S).

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2).

Για τις συμβάσεις με έδρα στα γραφεία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.: Αντικείμενο σύμβασης: Υποστήριξη επίβλεψης και κατάρτισης δασικών χαρτών, έλεγχοι περιεχομένου Δασικών Χαρτών και συλλογή, ψηφιακή επεξεργασία, καταχώρηση, κ.λπ. χωρικών και μη δεδομένων.

Για τις συμβάσεις με έδρα στις περιοχές Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαΐας:
Αντικείμενο σύμβασης: Υποστήριξη των αρμόδιων Δ/νσεων Δασών (Συλλογή, επεξεργασία, κ.λπ. των απαιτούμενων στοιχείων της δασικής υπηρεσίας και έλεγχος των δασικών χαρτών για τη θεώρησή τους).

Για τις συμβάσεις με έδρα στις υπόλοιπες περιοχές:
Αντικείμενο σύμβασης: Υποστήριξη των αρμόδιων Δ/νσεων Δασών (Έλεγχος των δασικών χαρτών για τη θεώρησή τους).

Η συνολική αμοιβή για κάθε αντισυμβαλλόμενο ανέρχεται στο ποσό των 18.000€ πλέον Φ.Π.Α. για τις συμβάσεις έργου με διάρκεια ένα έτος και 33.000 πλέον Φ.Π.Α. για τις συμβάσεις έργου με διάρκεια είκοσι δύο μήνες, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά σε συνάρτηση με την πρόοδο και τα παραδοτέα του έργου.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: