Υλοποίηση του Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2014» – Κατανομή πιστώσεων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  104305/112/13.01.2014 (ΦΕΚ Β΄62)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2014» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. 

1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης καθώς και την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών που εκπονήθηκε και προεγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα υλοποιηθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, με προϋπολογισμό 1.500.000€. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέσιμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), θα παρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες που αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας περί «Καθορισμού ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες».

2. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από τον Ιανουάριο και για μέχρι τρεις μήνες (ή μέχρι 13 εβδομάδες) εντός του έτους 2014.

3. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των συνολικά τριών μηνών ή 13 εβδομάδων τις ώρες α) της υπερωριακής απασχόλησης σε 70.594 ώρες, από τις οποίες, 47.120 ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 23.474 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε 53.560 ώρες.

Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω ωρών θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2014, ως ακολούθως:

α. Για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών, που θα απασχοληθούν, τόσο με την παροχή εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής όσο και υπερωριακά, για την εξυπηρέτηση του εν λόγω προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών, σε 24ωρη βάση, προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνεχής και αδιάλειπτη τακτική παρουσία και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος από πλευράς δασικής υπηρεσίας σε κρίσιμα σημεία τέλεσης των λαθροϋλοτομιών και διακίνησης των παράνομων προϊόντων, όπως επίσης και η συγκρότηση συνεργείων, περιπόλων και η στελέχωση επιτελικών οργάνων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 36, 37 και 38 του ν.1845/1989, των διατάξεων του ν.998/79 και των άρθρων 1 και 3 του Π.Δ. 242/93 (ΦΕΚ 107 Α ́), σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 124.154 ώρες, από τις οποίες α) 47.120 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 319.960 € και 23.474 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 201.386 € και β) 53.560 ώρες για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται και σε απογευματινό ωράριο, με δαπάνη μέχρι ποσού 160.680 €.

β. Η ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία θα παρέχεται στις έδρες των υπηρεσιών (Γεν. Δ/νσεις Δασών και Αγρ. Υποθέσεων, Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Διευθύνσεις Δασών με Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, Δασαρχεία, ΣΚΔ−1591), καθώς και στις περιοχές ευθύνης των ανωτέρω υπηρεσιών, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος που θα εκδοθούν από την Ειδική Γραμματεία Δασών.

Η ενδεικτική κατανομή των ωρών ανά οργανική μονάδα, θα εμφανίζεται σε παράρτημα που θα συνοδεύει τις ανωτέρω οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πιστώσεις που κατανέμονται κατά Περιφέρεια όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα 1 της παρούσας. Για την Ειδική Γραμματεία Δασών, τόσο το πρόγραμμα επιφυλακής στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ−1591) όσο και το πρόγραμμα περιπόλων, θα εκδοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π.

γ. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α ́ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Για την υποστήριξη των μέτρων, η κάθε υπηρεσία που εμπλέκεται στα μέτρα, χρηματοδοτείται επιπλέον για το διάστημα των 3 μηνών (ή 13 εβδομάδων συνολικά) για την κάλυψη του κόστους καυσίμων και συγκεκριμένα μέχρι του ποσού των 261.054€ και για την κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων μέχρι του ποσού των 556.920€.

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά και κατά τις Κυριακές, νυχτερινές ώρες, και εξαιρέσιμες ημέρες, δεν υπερβαίνει τους 4.500 υπαλλήλους.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής μονάδας, οι οποίοι:

i − Θα συντάξουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συγκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και τα περίπολα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην αναλυτική εγκύκλιο οδηγιών εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

ii − Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή τους, σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ή συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας κ.λ.π.

4. Σύμφωνα με το άρθ. 20 παρ. 1 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α ́ 226), οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης (στις οποίες ανήκουν και τα Δασαρχεία) και Γενικής Διεύθυνσης δεν δικαιούνται υπερωρίες, δύναται όμως να συμμετέχουν στη συγκρότηση των συνεργείων περιπόλων, με αποζημίωση μόνο εκτός έδρας.

Πίνακας 1: Κατανομή πιστώσεων ανά Περιφέρεια

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α. 104305/112/13.01.2014 (ΦΕΚ Β΄62) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2014» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών (ΑΔΑ: ΒΙΨΒ0-74Ι)


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: