Yπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων από δασολόγους

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς
1) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
2) Π.Ε.Δ.Δ.Υ.
3) Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων 

Κύριοι συνάδελφοι

Όλοι μας διαπιστώνουμε καθημερινά την συνεχή υποβάθμιση του κλάδου μας, που εκφράζεται με την διαρκή αφαίρεση εργασιακών αντικειμένων από την Δασική Υπηρεσία. Και με όσα αντικείμενα δεν ασχολείται η Δασική Υπηρεσία παύουν αργά ή γρήγορα να ασχολούνται και οι ιδιώτες συνάδελφοι. Όλοι μας νιώθουμε ότι η πολιτεία στέκεται εχθρικά απέναντί μας δηλώνοντας χωρίς λόγια ότι «δεν μας χρειάζεται». Βέβαια μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι δεν αφαιρούνται αντικείμενα για να καταργηθούν, επειδή ίσως δεν χρειάζονται ή έχουν ξεπεραστεί, αλλά για να ανατεθούν σε άλλους που θα τα κάνουν καλύτερα και γρηγορότερα. Π.χ. δασικές πυρκαγιές, δασικοί χάρτες κλπ.

Στις ήδη κακές σχέσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ή ΕΚΧΑ ΑΕ όπως έχει μετατραπεί, με την Δασική Υπηρεσία έρχεται να προστεθεί ένα επί πλέον πρόβλημα. Η ΕΚΧΑ ΑΕ λειτουργώντας ως υπέρτατη αρχή αποφασίζει δια της υπαλλήλου της κ. Μαραγκού, προϊσταμένης του Τμήματος Χωρικών Μεταβολών, ότι οι δασολόγοι δεν έχουν δικαίωμα να υπογράφουν τα τοπογραφικά διαγράμματα που οι ίδιοι συντάσσουν, ταυτιζόμενη απόλυτα με τις συντεχνιακές απόψεις του ΤΕΕ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει να τεθεί σε ανώτερο επίπεδο δηλ. στον υπουργό ΥΠΕΚΑ, κυρίως όμως να οδηγηθεί η υπόθεση στο ΝΣΚ.

Η αριθ. 451/2010 απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την οποία επικαλείται η ΕΚΧΑ ΑΕ και απορρίπτει τα διαγράμματά μας, εκδόθηκε επί του με αριθμ. πρωτ. 7494/18-8-2010 (εξερχομ.) εγγράφου της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με έκδοση γνωμοδότησης επί ερωτήματος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, με αριθμ. πρωτ. 1275/26-7-2010. Ποιο ήταν όμως το ερώτημα;;

Περίληψη Ερωτήματος: «Μηχανικοί ποίου πτυχίου μπορούν νόμιμα να συντάσσουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν.2664/1998 τοπογραφικά διαγράμματα».

Είναι προφανές ότι δεν τέθηκε υπόψη του ΝΣΚ το υπ’αριθ. 344/29-12-2000 Π.Δ.

Παρακάτω κάνω μια σύντομη αναφορά στα γεγονότα που έχουν συμβεί:

 1. Με το υπ’αριθ. 29855/27-12-2012 έγγραφό της η Δ/νση Δασών Καβάλας υπέβαλε αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων για κάποια ΚΑΕΚ του ΟΤΑ Καβάλας, υποβάλλοντας συνημμένα την αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, υπογεγραμμένο από τον συντάκτη δασολόγο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων και τον Δ/ντή Δασών Καβάλας.
 2. Με το υπ’αριθ. 1305249/05-03-2013 έγγραφό της η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ενημέρωσε ότι θεωρείται ελλιπής η αίτηση της Δ/νσης Δασών, διότι το τοπογραφικό θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό και αναφέρει τις σχετικές ειδικότητες.
 3. Με το υπ’αριθ. 6032/10-4-2013 έγγραφό της (το οποίο κοινοποιήθηκε και στον κ.Αμοργιανιώτη) η Δ/νση Δασών Καβάλας επανήλθε ζητώντας επανεξέταση της αίτησης, διότι πέραν των όσων αναφέρει στο έγγραφό της η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ισχύουν και το 344/29-12-2000 Π.Δ., οι διατάξεις του άρθρου 222 παρ. 1& 3 του ΝΔ 86/69 και το 117832/1452/6-4-2011 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Δασών, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα υπογραφής και οι δασολόγοι εφόσον πρόκειται νια δάση και δασικές εκτάσεις.
 4. Με το υπ’αριθ. 26561/19-11-2013 έγγραφό της η Δ/νση Δασών Καβάλας υπενθύμισε στην ΕΚΧΑ Α.Ε. ότι θα πρέπει να απαντήσει στο υπ’αριθ. 6032/10-4-2013 έγγραφό της. Ήδη έχουν περάσει επτά μήνες από το τελευταίο έγγραφό της.
 5. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, στις αρχές Ιανουαρίου του 2014 με την κ.Μαραγκού, προέκυψε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί η ΕΚΧΑ τοπογραφικό διάγραμμα από κλάδους πέραν αυτών που αναφέρει το υπ’αριθ. 1305249/05-03-2013 έγγραφό της.
 6. Τραγική ειρωνεία είναι ότι η υπόθεση αφορά οριοθέτηση δασικού παραχωρητηρίου, το οποίο «τοποθέτησε» αυθαίρετα ο τοπογράφος μελετητής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και το οποίο εισηγηθήκαμε σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη να «μπεί» στην σωστή του θέση. Όμως η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μας παραπέμπει ξανά σε τοπογράφο θεωρώντας ότι εμείς δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις.

Συμπληρωματικά θα πρέπει να αναφέρω για όσους δεν γνωρίζουν, ότι ο Νόμος 4164/9-7-2013 στις παρ.6 και 8 του άρθρου 2 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2664/1998 (Α’ 275), όπως ισχύει» αναφέρει ότι:

«Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά τη συζήτηση της αγωγής και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα.»

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω διάταξη και επειδή δεν έχουν συσταθεί πουθενά Κτηματολογικά Γραφεία, το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών της ΕΚΧΑ με προϊσταμένη την κ.Μαραγκού, έχει την απόλυτη εξουσία να απορρίπτει τα τοπογραφικά διαγράμματα όλων των δασικών υπηρεσιών της χώρας, αφού από όσο γνωρίζω η δασική υπηρεσία δεν διαθέτει υπαλλήλους των κλάδων αυτών στο δυναμικό της, μπλοκάροντας κάθε απόπειρα προάσπισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου εκ μέρους της Δασικής Υπηρεσίας. Ήδη έχει καθυστερήσει η έγερση δύο αγωγών εκ μέρους της Δ/νσης Δασών Καβάλας εξαιτίας του προβλήματος αυτού.

Όμως ακόμη και αν υπήρχαν οι ειδικότητες αυτές τίθεται θέμα ηθικής τάξης. Αφού ο δασολόγος έχει υποχρέωση να κάνει φωτοερμηνεία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εντοπίσει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές κάλυψης με την βοήθεια της στερεοσκοπικής παρατήρησης και να τις ψηφιοποιήσει πάνω στην ορθοφωτογραφία στην οθόνη του υπολογιστή και να δημιουργήσει τα πολύγωνα, γιατί ο τοπογράφος θα πρέπει να υπογράψει το διάγραμμα;;

Στο υπ’αριθ. 344/29-12-2000 Π.Δ., στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ» αναφέρεται ότι οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:

“ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς.”

Μπορεί να θεωρούμε προφανές, ότι από την παραπάνω διατύπωση προκύπτει αβίαστα ότι μπορούν οι δασολόγοι να συντάσσουν και άρα να υπογράφουν τα διαγράμματα εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος που απαιτούνται για δικαστικούς σκοπούς, όμως απέναντι στον γραφειοκράτη που αντιπαραθέτει ότι πουθενά δεν μιλάει το ΠΔ για τοπογραφικά διαγράμματα και σκόπιμα ή όχι υποστηρίζει τα συντεχνιακά συμφέροντα συγκεκριμένων κλάδων του ΤΕΕ, η μόνη δυνατότητα είναι η εκ μέρους των συνδικαλιστικών μας οργάνων προσφυγή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή ακόμη και στα δικαστήρια για την έκδοση αντίστοιχης με την αριθ. 451/2010 απόφασης του ΝΣΚ, που να αφορά τα τοπογραφικά διαγράμματα εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος που απαιτούνται για δικαστικούς σκοπούς, διαχωρίζοντας τα τοπογραφικά διαγράμματα ανάλογα με το αν περιέχουν ή όχι δάση και δασικές εκτάσεις.

Επίσης πρέπει να επιδιωχθεί η τροποποίηση της αριθ. 451/2010 απόφασης του ΝΣΚ, έτσι ώστε να αφαιρεθεί από τους τοπογράφους και πολιτικούς μηχανικούς το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνουν δάση και δασικές εκτάσεις στα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσουν, εφόσον δεν έχουν την θεωρητική επάρκεια να κρίνουν είτε φωτοερμηνευτικά, είτε με αυτοψία αν μια έκταση είναι δάσος ή δασική.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφορά και τους ιδιώτες δασολόγους και αν δεν αντιμετωπιστεί ριζικά «εν τη γενέσει» του θα είναι καταστροφικό για τον κλάδο, γι αυτό πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσετε με την δέουσα σοβαρότητα. Αφορά εξίσου και την Δασική Υπηρεσία, αφού πέραν όλων των άλλων προβλημάτων της δεν διαθέτει εναλλακτική λύση στο θέμα αυτό. Αν οι δασολόγοι της δεν συντάξουν τα διαγράμματα, δεν θα μπορούν να υπερασπίσουν δικαστικά τα συμφέροντα του Δημοσίου και επομένως είτε το δημόσιο θα παραιτηθεί πάσης διεκδίκησης , είτε θα πρέπει να μεταφέρει την αρμοδιότητα αυτή σε άλλους κλάδους. Μήπως κρύβεται πίσω από όλα αυτά, μια ακόμη αφαίρεση αρμοδιότητας;;;

Με εκτίμηση
Καβάλα 5-2-2014

Διαμαντής Σταγγίδης
Δασολόγος,
προϊστάμενος του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων Καβάλας

—————————-

Σχετικά αρχεία: 

topographyΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

9 replies

 1. κ.Σταγγίδη θα διαφωνήσω με την ερμηνεία “εφόσον πρόκειται νια δάση και δασικές εκτάσεις”……η εγκύκλιος του κ.Αμοργιαννιώτη αναφέρει “σε όλες της περιοχές αρμοδιότητας Δασικών Υπηρεσιών” πράγμα που σημαίνει σε όλες τις εκτός σχεδίων Πόλεων και Οικισμών περιοχές καθώς και στα Πάρκα και Άλση.

 2. Πολύ σωστή η επιστολή

 3. Μπράβο Διαμαντή,
  Αν θέλεις μπορώ να βοηθήσω και γω με την νομοθεσία, έχω ασχοληθεί με τα επαγγελματικά δικαιώματα μας πολύ.

 4. Σωστός ο Κος Σταγγίδης!!!

 5. πολύ καλές οι κοινοποιήσεις στους αρμόδιους αλλά καλύτερα να απευθυνθείτε κατευθείαν στον εισαγγελέα Καβάλας λόγω ζημίας τουΔημοσίου από τις ενέργειες της κυρίας

 6. Συγχαρητήρια συνάδελφε για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος.
  Πέρα από το δικαίωμα υπογραφής, για το συγκεκριμένο πρόβλημα ίσως θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να γίνει αποδεκτή η άποψη σας για τη θέση των εκτάσεων εφόσον αναθεωρήσετε τα παραχωρητήρια τα οποία θα συνοδεύονται από διάγραμμα σε ΕΓΣΑ87 και να φέρουν την υπογραφή του αρμοδίου και μετά να τα υποβάλλετε στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

  • μάλλον δεν έγινε αντιληπτό ότι και τα παραχωρητήρια ήταν σε ΕΓΣΑ και τα διαγράμματα μεταβολών όπως τα ζητά η ΕΚΧΑ. Η υπογραφή όμως;;;

   • Το αποτελεσμα ομως δεν το κοινοποιησατε? Τα δεχονται τελικα?

 7. Το θέμα έχει καταντήσει γελοίο, είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όχι μόνο για τις δασικές εκτάσεις αλλά και για όλες τις εκτάσεις εκτός οικισμών (π.χ. γεωργικές), μιας και με την ενσωμάτωση της Αγροφυλακής στις Δασικές υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από αυτή, τίθεται και αυτό το θέμα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: