Νόμος 4235/2014 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

kunigi

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ: 105723/956/18.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ40-ΤΓΞ) Εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α ́/32) που αφορούν σε ζητήματα αρμοδιότητας της δασικής προστασίας 

——————————————————–

Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ: 559/26818/26.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΒ-10Ψ) Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4235/2014

——————————————————–

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4235 «Διοικητικά μέτρα διαδικασίες και εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων  των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Από μια γρήγορη ανάγνωση ξεχωρίσαμε:

 •  στο άρθρο 46 [Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α ́ 15)] την παράγραφο 1 εδ. β) [Η περίπτωση ιδ ́ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.»]. Αφορά τις παραβάσεις για ζώα συντροφιάς, αδέσποτα κλπ.
 • στο άρθρο 46 [Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α ́ 15)] την παράγραφο 2 εδ. στ) [Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου η Ελληνική Αστυνομία, η Δασική Υπηρεσία, τα Τελωνεία, οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έως έναν ανιχνευτή ανά φορέα.»]
 • στο άρθρο 46 την παράγραφο 4 [το άρθρο 6 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος  αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.» . 

  β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

  «3. Απαγορεύεται:
  α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών,
  β) η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων,
  γ) η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι,
  δ) η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.»]

Νόμος 4235/2014ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: