Νόμος 4264/2014: Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 – Βοσκή

voskotopos agelades ktinotrofia

Με το άρθρο 60 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» επέρχονται αλλαγές στα άρθρα 103, 105, 107, 110 και 63 του ν.δ. 86/69 (Δασικός Κώδικας).

Πιο συγκεκριμένα:

  • Με την παρ. 1 του άρθρου 60 αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου το άρθρο 103 ν.δ. 86/69. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/69 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 «Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων».
  • Με την παρ. 3 του άρθρου 60 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.δ. 86/69 (Έκδοση Δ.Α.Δ. βοσκής σε έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα)
  • Με την παρ. 4 του άρθρου 60 αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 105 του ν.δ. 86/69 («1. …απαγορεύεται η βοσκή, των μεν προβάτων και των μεγάλων ζώων το λιγότερο επί πενταετία, των δε αιγών το λιγότερο επί επταετία από την ημέρα της πυρκαγιάς.» και «2. …. εφόσον επήλθε πλήρης αναγέννηση μετά την πυρκαγιά, δύναται να ρυθμίζεται ο χρόνος της απαγόρευσης της βοσκής των κτηνοτροφικών ζώων αναλόγως των σταθμολογικών συνθηκών του οικοσυστήματος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης…»)
  • Με την παρ. 5 του άρθρου 60, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «πλην των κειμένων στις νησιωτικές περιοχές του νομού αυτού» (αναφέρεται στο Νομό Αττικής).
  • Με την παρ. 6 του άρθρου 60, στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 63 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δικαιώματα κάρπωσης που ασκούνται με βάση εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας από κτηνοτρόφους στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που διατέθηκαν σε αυτούς για την αποκατάστασή τους με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας διατηρούνται μέχρι τη λήξη ισχύος των διαχειριστικών μελετών ή των πινάκων υλοτομίας και μόνο

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60, σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ισχύ του νόμου και για τις περιοχές της χώρας στις οποίες υφίσταται καθεστώς βοσκής θα πρέπει να καταρτιστούν προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των οποίων θα καθοριστούν με ΚΥΑ. Μετά την προθεσμία του ενός έτους και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια αντικαθίστανται υποχρεωτικά από οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των τριών ετών δεν είναι δυνατή η βοσκή των βοσκήσιμων εκτάσεων που εποπτεύει η δασική υπηρεσία χωρίς την ύπαρξη των εγκεκριμένων οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης συντάσσονται για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις μερίμνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δημόσιες, μερίμνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση δε αδυναμίας των τελευταίων, από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα και εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται για βοσκήσιμες εκτάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παρ. 2 άρθρου 60).

Σχετικό αρχείο:

  • Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

 

 ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , ,

1 reply

  1. ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ ΣΤΕ ΠΑΛΙ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: