Σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ένδικης προστασίας των πολιτών σε θέματα πρόσβασης στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον

european justice nomothesia


 

Αθήνα, 11-2-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ένδικης προστασίας των πολιτών σε θέματα πρόσβασης στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον».

Στο άρθρο 6 της υπ. αριθ. 11764/653/2006 ΚΥΑ, προσδιορίζεται το καθεστώς ένδικης προστασίας του πολίτη στις περιπτώσεις που το αίτημά του στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, δεν ικανοποιείται ή ικανοποιείται πλημμελώς .

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω ΚΥΑ, προβλεπόταν η δυνατότητα στον πολίτη να ασκεί ενώπιον των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 7,8,9,10 και 13 του ν. 1943/1991, όπως ίσχυε: 

α) το δικαίωμα για αποζημίωση λόγω υπέρβασης από τη δημόσια αρχή των προβλεπόμενων προθεσμιών για απάντηση στο αίτημά του καθώς και ,

β) το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για την τροποποίηση ή επανεξέταση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων της δημόσιας αρχής.

Ωστόσο, τόσο οι εν λόγω Ειδικές Επιτροπές όσο και οι λοιπές ως άνω διατάξεις του ν.1943/1991, καταργήθηκαν με το άρθρο 25 (παρ.5) του Νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ Ά 254) χωρίς ειδική πρόβλεψη για την ανάθεση ή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών αυτών σε άλλη δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα.

Για την εφαρμογή του ν. 4210/2013, αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα η Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου/Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες και η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Τμήμα Διαφάνειας & Ανοικτών Δεδομένων.

Η Διεύθυνση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων (Δ/νση Δ.Ε.Δ) / Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ), ως αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας 2003/4/ΕΚ στην εσωτερική έννομη τάξη και εστιακό σημείο (focal point) της Σύμβασης Άαρχους έχει απευθύνει ερώτημα στις ανωτέρω Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με το εφαρμοζόμενο σήμερα νομοθετικό καθεστώς ένδικης προστασίας του πολίτη όταν το αίτημά του προς τις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών, δεν ικανοποιείται ή ικανοποιείται πλημμελώς.

Εν αναμονή της απάντησης αυτής και μέχρι τη νομοθετική ή διοικητική επίλυση του θέματος, η αρμόδια Δ/νση Δ.Ε.Δ του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ συνιστά όπως οι σχετικές καταγγελίες των πολιτών να υποβάλλονται προς αξιολόγηση στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το Συνήγορο του Πολίτη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: