Υποχρεωτική αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

FEK


Με εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιείται ότι μετά την 1η Ιουλίου 2015 δεν θα γίνονται δεκτά προς δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης έγγραφα/πράξεις των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών οι οποίες δεν θα αποστέλλονται με χρήση ΤΠΕ και δεν θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσήμανση. Από 1.1.2016 τα ανωτέρω θα ισχύουν και για τους Δήμους, τα λοιπά νπδδ και τα νπιδ.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, παρά τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα οι φορείς του Δημοσίου αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα μαζί με το σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, όπως παραρτήματα, πίνακες ή σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των προς δημοσίευση κειμένων και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή3, ελάχιστοι φορείς εφαρμόζουν αυτές τις ρυθμίσεις.

Ο πολύπλοκος, παραδοσιακός και αναντίστοιχος με τα διαθέσιμα σήμερα σύγχρονα μέσα, τρόπος αποστολής των προς δημοσίευση πράξεων, συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία, κόστος και καθυστερήσεις, ιδίως για τους αποστέλλοντες αλλά και για το Εθνικό Τυπογραφείο.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Εθνικό Τυπογραφείο έθεσαν στόχο, έως το τέλος του έτους, σταδιακά, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου, να αποστέλλουν τα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ κείμενα με χρήση ΤΠΕ, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3469/2006, όπως ισχύει.

Τα προς δημοσίευση κείμενα με τα παραρτήματά τους (πίνακες, σχεδιαγράμματα, κ.λπ.) και το σχετικό διαβιβαστικό περί δημοσίευσης, πρέπει να αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster.et@et.gr, και να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσήμανση.

Σχετικό αρχείο:

  • Εγκύκλιος Γ39682/28-4-2015 (7ΕΔ9465ΦΘΕ-ΩΜΦ)Υποχρεωτική (από 1-7-2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: