Δασικοί υπάλληλοι πλέον άλλοι τρεις κλάδοι Δ.Υ. με νέα τροπολογία

logo dasarxeio

Νέα τροπολογία-προσθήκη κατέθεσαν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» για την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων των κλάδων α) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων, β) Δ.Ε. Τεχνικών-Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων και γ) ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ), οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις δασικές υπηρεσίες και προσφέρουν στο έργο της δασοπροστασίας, στις κατηγορίες και κλάδους των υπαλλήλων που νοούνται ως δασικοί υπάλληλοι.

Πριν 20 ημέρες, οι δυο από τους τρεις βουλευτές είχαν καταθέσει παρόμοια τροπολογία [ΕΔΩ], η οποία όμως, δεν περιελάμβανε τον κλάδο ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής.

Αν, τελικά, γίνει δεκτή και ψηφιστεί ως έχει η συγκεκριμένη τροπολογία, ως δασικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989, θα νοούνται οι υπάλληλοι 13 κλάδων, μετά την ένταξη, με τον ν. 4280/2014, των κλάδων ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Δασοπονίας (Γεωπονίας), που μετατάχθηκαν από την Ελληνική Αγροφυλακή, και ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών και ΔΕ Οδηγών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/27837/0022/30-4-2012 (ΑΔΑ: Β49ΣΝ-ΒΝΞ) «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1398/Β/2012), δικαιούχοι του επιδόματος ειδικών συνθηκών είναι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 38 παρ.1 και 12 εδ. β΄ του Ν. 1845/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 και της παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011 και ισχύει, που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε εκατόν πέντε ευρώ (105) μηνιαίως. Για την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους υπαλλήλους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενασχόληση τους με τη δασοπροστασία της Χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.1845/1989, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, εξαιρουμένων όσων απασχολούνται με διοικητικής φύσεως καθήκοντα.

Ολόκληρη η τροπολογία-προσθήκη του βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση-αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Αποκατάσταση αδικιών στις δασικές υπηρεσίες 

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη τροπολογία αίρεται μια αδικία που έχει δημιουργηθεί σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων των κλάδων α) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων, β) Δ.Ε. Τεχνικών-Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων και γ) ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ), οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις δασικές υπηρεσίες και προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν άμεση σχέση στο πλαίσιο άσκησης της δασικής προστασίας.

Ειδικά, στους δημοσίους υπαλλήλους των κλάδων α) και β) έχουν ανατεθεί καθήκοντα που έχουν σχέση με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη δασοτεχνικών μελετών (π.χ. οδοποιίας, αναψυχής, αναδασώσεων, υδατοδεξαμενών, ορεινών φραγμάτων, δασικών κτιρίων κ.λπ.), τοπογραφικών διαγραμμάτων, αποτύπωσης και οριοθέτησης καμένων δασών και δασικών εκτάσεων και οποιοδήποτε άλλο καθήκον τους ανατεθεί πέρα από την εργασία γραφείου. Επιπλέον, στελεχώνουν Τμήματα Χαρτογράφησης τα οποία έχουν και την ευθύνη του ελέγχου των δασικών χαρτών που κατατίθενται από τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Στους δε δημοσίους υπαλλήλους του κλάδου γ) έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με την ΑΔΑ ΒΟΖΖΟΡ1Υ-4Υ2, καθήκοντα που, μεταξύ άλλων, έχουν σχέση με την υποβοήθηση του Δημοσίου Κατηγόρου σε θέματα ενημέρωσης και οργάνωσης του δασικού προσωπικού για την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων στο αγροτικό περιβάλλον και στα αγροτικά κτήματα, τη διενέργεια αυτοψίας, την εκτίμηση αγροζημιών και την επιδίωξη επίτευξης συμβιβαστικής επίλυσης αστικών διαφορών που αφορούν στα αγροτικά κτήματα, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων, εγγράφων και δικογραφιών καθώς και την οργάνωση του αρχείου των αγροτικών αδικημάτων, τη μέριμνα οργάνωσης του προγράμματος των δασοφυλάκων σε ό,τι αφορά την πρόληψη δασικών και αγροτικών αδικημάτων σε συνεργασία με το δημόσιο κατήγορο και τους προϊσταμένους των δασονομείων.

Συμπερασματικά, προσφέρουν στο έργο της δασοπροστασίας σε μεγάλο βαθμό όπως και οι συνάδελφοί τους δασικοί υπάλληλοι (Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Δασοφύλακες).

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, που αποκαθιστά το περί δικαίου αίσθημα είναι επιβεβλημένη και δίκαιη.

Β. Προτεινόμενη Τροπολογία – Προσθήκη 

Στο Κεφάλαιο 4 «Αποκατάσταση αδικιών – Επαναφορά προσωπικού –Κινητικότητα» του νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο ….

προστίθεται

«Στο άρθρο 51 “Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998, 4058/2012, 3937/2011, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993″ στην παρ. 3 του ν. 4280/2014” “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.” (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 159/ 2014)» γίνεται προσθήκη ως εξής:

«Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 102/1989) μετά την περίπτωση ι’ προστίθενται περιπτώσεις ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ως εξής:
ια’ Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών καθώς και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων
ιβ’ Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων
ιγ’ Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)»

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ζερδελής Γιάννης
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Τζαμακλής ΧαρίλαοςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

1 reply

  1. Η εν λόγω τροπολογία τελικα υπερψηφίστηκε και ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», το οποίο και ψηφίστηκε απο την ολομέλεια και πήρε τον δρόμο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: