Αναστολή εκτέλεσης ανάκλησης έγκρισης τεχνικής μελέτης υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών Χαλκιδικής»

ste

Με την πρόσφατη απόφαση υπ΄ αριθ. 299/2015* της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από στάθμιση της βλάβης των αιτούντων και των λόγων δημοσίου συμφέροντος, που επικαλείται το Δημόσιο, λαμβάνοντας δε περαιτέρω υπ΄ όψιν το λίαν σύντομο της ορισθείσης δικασίμου (2.10.2015) για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ ανέστειλε την εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων, ήτοι της απόφασης ΔΜΕΒΟ/Α/Φ7.49.13/177642/1854/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ανεκλήθησαν: i) η απόφαση Δ8-Α/Φ7.49.13/2809/349/10.2.2012 περί της εγκρίσεως τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, στον Δήμο Αριστοτέλη, ΠΕ Χαλκιδικής, ii) η απόφαση Δ8-Α/Φ7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 της ίδιας Αρχής, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του ανωτέρω έργου, εκτός από το τμήμα αυτής που αφορά εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων, καθώς και στη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μικτών θειούχων – μεταλλευμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη και iii) οι αποφάσεις της ιδίας αρχής Δ8-Α/Φ7.49.13/4005/665/12.4.2013 (Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ανωτέρω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»), Δ8-Α/Φ7.49.13/23577πε/4349πε/16.1.2014 (Έγκριση Συμπληρωματικής Τεχνικής Μελέτης Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης των Εργασιών της Περιόδου Προπαρασκευής του [ως άνω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»), Δ8-Α/Φ7.49.13/13285/3315/17.9.2014 (Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ιδίου] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών») και Δ8-Α/Φ7.49.13/22849/4170/20.12.2013 (Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» του [προμνησθέντος] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας») «καθώς» κατά τα επί λέξει αναφερόμενα στην πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, «και κάθε άλλη έγκριση ή άδεια, η οποία ερείδεται επί των ανακαλούμενων αποφάσεων». Ομοίως ανεστάλη η εκτέλεση του εγγράφου 12237/20.8.2015 της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προς την ανωτέρω εταιρεία, με το οποίο διατάσσεται η άμεση διακοπή όλων των εργασιών που αναφέρονται και προβλέπονται στις μελέτες, οι εγκριτικές αποφάσεις των οποίων ανακαλούνται, εν όλω ή εν μέρει με την πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, καθώς και κάθε άλλη εργασία αναφερομένη ή προβλεπομένη σε εγκριτική πράξη ή άδεια ερειδομένη επί των ανακαλουμένων με την πρώτη προσβαλλομένη απόφαση πράξεων.

Τα τέσσερα αιτούντα σωματεία εργαζομένων έχουν ως μέλη μεγάλο αριθμό απασχολουμένων στο έργο «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» για την υλοποίηση σχεδίου επένδυσης, το οποίο -όπως έχει κριθεί- έχει ιδιαίτερη σημασία για την εθνική και τοπική οικονομία, λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πρωτογενώς και δευτερογενώς, σε περιοχή με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά και λόγω της απόδοσης μεγάλων χρηματικών ποσών στο Κράτος από τη φορολόγηση της δικαιούχου εταιρείας και κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και της θετικής επίδρασης στο ισοζύγιο συναλλαγών της Χώρας. Προβάλλεται δε με την κρινομένη αίτηση ότι η εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων και ο συνεπεία αυτής περιορισμός των εργασιών στην περιοχή, θα προκαλέσει στους ανωτέρω εργαζομένους ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, συνισταμένη στην ουσιώδη μείωση των μέσων βιοπορισμού τους λόγω της θέσεώς τους σε διαθεσιμότητα ή της απώλειας των θέσεων εργασίας τους. Έγινε δε περαιτέρω δεκτό ότι με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του συνολικού έργου έχουν τεθεί αυστηροί, αναλυτικοί και ειδικοί ανά υποέργο όροι και περιορισμοί, ώστε να περιορισθούν στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από το συνολικό έργο.

Μειοψήφησε η Σύμβουλος Μ. Καραμανώφ, η οποία διατύπωσε τη γνώμη ότι η Διοίκηση επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην πρόληψη της επαπειλουμένης στο περιβάλλον βλάβης, εκ του γεγονότος ότι δεν έχει ακόμα αποδειχθεί προσηκόντως από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» και διαπιστωθεί αρμοδίως από τη Διοίκηση η εφαρμοσιμότητα, προσφορότητα και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεθόδου flash smelting στις συγκεκριμένες πραγματικές επιτόπιες συνθήκες. Στο στάδιο έγκρισης της ΜΠΕ η μέθοδος αυτή καθ΄ εαυτή είχε μεν κριθεί κατ΄ αρχήν αποδεκτή, πλην όμως με την επιφύλαξη, η οποία διατυπώθηκε μεταγενέστερα στο πλαίσιο της προβλεπομένης από τη μεταλλευτική νομοθεσία διαδικασίας, της εκπλήρωσης εκ μέρους της εταιρείας ορισμένου όρου, ως προϋπόθεσης για την οριστική έγκριση του οικείου προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης. Και ναι μεν κατά τη μειοψηφούσα γνώμη η άρνηση της Διοικήσεως να εγκρίνει το ως άνω προσάρτημα της τεχνικής μελέτης ακυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 3191/2015 απόφαση του ΣτΕ για λόγους αοριστίας και πλημμέλειας της αιτιολογίας της, ως και για τον λόγο ότι μόνη η μη διενέργεια δοκιμών επί τόπου του έργου (όπως προέβλεπε σχετικός όρος) δεν αρκούσε για να στηρίξει την άρνηση αυτή, πλην όμως, η υπόθεση αναπέμφθηκε στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή είτε να εγκρίνει είτε να μην εγκρίνει, με νόμιμη πλέον αιτιολογία, την επίμαχη μελέτη. Εφ΄ όσον λοιπόν το θέμα της έγκρισης της τεχνικής μελέτης παραμένει εκκρεμές ενώπιον της Διοίκησης, η ως άνω ακυρωτική απόφαση δεν κλονίζει τους ισχυρισμούς της Διοίκησης περί συνδρομής λόγων δημοσίου συμφέροντος σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίοι κωλύουν τη χορήγηση της αναστολής. Κατά συνέπεια, εν όψει και του συντόμου της δικασίμου που ορίστηκε για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, δεν συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτουμένης αναστολής.

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

________________________________
* Η απόφαση ΣτΕ ΕΑ 299/2015 δημοσιεύεται στο υπό έκδοση τεύχος 3/2015 του περιοδικού «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015.

dasarxeio.com


.ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: