ΠΕΔΔΥ: Ανακοίνωση για την αριθμ. 3913/2015 απόφαση του ΣτΕ (αξιολόγηση υπαλλήλων Α.Δ.Θ.Σ.Ε.)

peddy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Σας ενημερώνουμε πώς ακόμη μια δικαστική απόφαση του Σ.τ.Ε δικαίωσε την Ένωση μας.Δημοσιεύθηκε, στις 9 Νοεμβρίου 2015, η αριθμ 3913/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε στο σύνολο της δεκτή η από 10 Ιουλίου 2014 Αίτηση Ακύρωσης, που είχε καταθέσει η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ), από κοινού με το σύλλογο εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, την Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δ.Υ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων Δ.Υ, κατά της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και της με αριθμό 2638/76525/24-4-2014 απόφασης (της εν λόγω Γενικής Γραμματέως), με θέμα «Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.».

Με την ανωτέρω απόφαση ακυρώθηκε η παραπάνω προσβαλλόμενη απόφαση, με το σκεπτικό, που παραθέτουμε συνοπτικά παρακάτω:

1) Η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και έπρεπε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παρά ταύτα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να γίνει δεκτή η Αίτηση Ακύρωσης και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και.

2) Κατά νόμο αρμόδιο όργανο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία έγινε ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ήταν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της εν λόγω Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εν προκειμένω, λόγω απουσίας του Προϊσταμένου της πιο πάνω Γενικής Διεύθυνσης, εξαιτίας συνταξιοδότησής του, αρμόδιος προς έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης ήταν ο ανώτερος κατά βαθμό Προϊστάμενος των υποκείμενων σ’ αυτόν οργανικών μονάδων και πιο συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ως άνω Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Με τα δεδομένα αυτά, η πληττόμενη απόφαση και υπό την εκδοχή ότι είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λόγω του κανονιστικού της χαρακτήρα, θα ήταν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την Αίτηση Ακύρωσης, ακυρωτέα, ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο.

Το Δικαστήριο, μετά την αποδοχή των ανωτέρω λόγων και την ακύρωση της πληττόμενης πράξης, δεν εξέτασε τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης.

Η δικαστική απόφαση έχει καθαρογραφεί και είναι προς θεώρηση και εντός των επόμενων ημερών θα ληφθεί ακριβές αντίγραφό της, το οποίο θα σας κοινοποιηθεί.

Συνάδελφοι η απόφαση αυτή της ολομέλειας του ΣτΕ, δικαιώνει την απλή λογική που λέει ότι «η διοίκηση έχει συνέχεια και ασκείται από τα αρμόδια όργανα που έχουν σχετικά εξουσιοδοτηθεί» και όχι καθ’ υπέρβαση της εξουσίας που έχουν κάποια διορισμένα πολιτικά στελέχη, που στη βιασύνη τους να προτρέξουν να φανούν αρεστοί, δεν αντιλαμβάνονται τα όρια της δικής τους εξουσίας.

Τα σωματεία που προσέφυγαν στο ΣτΕ με αυτή την απόφαση αισθάνονται δικαιωμένα για τον αγώνα που έδωσαν, κατά της στερούμενης πάσας λογικής, διαδικασίας αξιολόγησης και καλούν τους συναδέλφους ανεξάρτητα ειδικότητας και χώρου εργασίας να στηρίζουν τους αγώνες των εργασιακών και κλαδικών Σωματείων, για την εργασιακή αξιοπρέπεια και την πραγματική αξιολόγηση μας, όχι στη βάση «ποσοστών», αλλά με βάση σύγχρονες διοικητικές αρχές και αξίες, που προάγουν τη διοίκηση και την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών και των Υπαλλήλων και έχοντας γνώση της πραγματικότητας που βιώνουμε ως υπάλληλοι στα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής ένδειας και της υπονόμευσης του ρόλου των δημοσίων Υπηρεσιών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ                               ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: